گزارش کارآموزی رشته طب کار و ایمنی ،شرکت کاشی و سرامیک الوند

قسمتی از متن:

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند به منظور تولید انواع کاشی های دیواری در سال ۱۳۶۷با سرمایه گذاری سازمان صنایع ملی ایران در زمینی به مساحت ده هکتار در شهر صنعتی البرز قزوین تاسیس شد این شرکت در شهر صنعتی البرز دارای سه کارخانه الوند ۱ الوند ۲ و الوند ۳ است. کل پرسنل این کارخانه به صورت رسمی ، قراردادی ، پیمان کاری، روز مزد و ….۷۸۴ نفر می باشد.


فهرست:
فصل اول

مقدمه
انواع محصولات تولیدی شرکت کاشی و سرامیک الوند
نوبت کاری
نمودار تشکیلات و پرسنل سازمانی(شکل۱-۱)
تشکیلات تشکیلات و پرسنل خدمات بهداشت حرفه ای
لیست اقلام موجود در مرگز بهداشت کارخانه(جدول۱-۱)
لیست دارو های موجود در مرکز بهداشت کارخانه(۱-۲)
لیست تعداد افراد شاغل در کارخانه(۱-۳)
مواد اولیه
پیوست(۱)-یک نمونه از برگه موتد اوله برای کاشی دیواری
پیوست(۲) -یک نمونه از برگه موتد اوله برای کاشی کف
توزین
شکل توزین(شکل ۱-۲)
تهیه دو غاب
شکل تهیه دو غاب(۱-۳)
اسپری
شکل اسپری(۱-۴)
واحدپرس
واحد پرس کاشی کف
لعاب زنی کاشی کف
حمل و نقل و بارگیری(loading)
کوره
Sort  و بسته بندی 
واحد پرس کاشی دیواری
درجه بندی کاشی ها(شکل ۱-۵)
تهیه لعاب
جدول دسته بندی مشاغل موجود در کارخانه و شتاسایی عوامل زیان آور
ایستگاه های کاری (جدول۱-۴
تهسیلات رفاهی
جدول( ۱-۵) تعداد توالت ها
جدول(۱-۶)تعداد دستشویی ها

فصل دوم
۲-۱عوامل زیان آور شیمیایی فرایند 
2-1-1 مقدمه 
2-1-2 ، ۱عوامل زیان آور شیمیایی فرایند 
جدول ۲-۱،لیست مواد اولیه واحد تهیه بدنه 
جدول۲-۲، لیست رنگ های مورد استفاده در لعاب 
جدول۲-۳، لیس مواد شیمییایی مورد استفاده در آزمایشگاه 
جدول۲-۴، لیست مواد اولیه لعاب 
جدول ۲-۵، لیست مواد اولیه چاپ
۲-۱-۳، سم شناسی عوامل زیان آور شیمییایی مهم فرایند 
1. کربنات سدیم دو سود سبک
۲٫ تیتانیوم(Ti)
3. هیدروکسید پتاسیم(KOH)
بررسی برچسب گذاری و وجود برگه یMSDS مواد 
روش نمونه برداری از سیلیس کریستالین 
2-1-4، نمونه برداری گرد و غبار کلی در شرکت 
2-1-5 نتیجه گیری و پیشنهاد  
2-2 عوامل فیزیکی زیان آور فزایند
۲-۲-۱، روشنایی در محیط کار
۲-۲-۱-۱، مقدمه  
2-2-1-2،تاثیرنور در دید
جدول۲-۲-۱، شدت روشنایی در سطح کار برای فعالیت های گوناگون 
2-2-2، ایستگاه ها و شدت های روشنایی اندازه گیری شده
شکل ۲-۲-۱، ایستگاه بندی برای سنجش نور 
نتیجه گیری نور سنجی انبار محصول شماره ی 
شکل۲-۲-۲، سورت و بسته بندی
جدول۲-۲-۳، شدت های روشنایی اندازه گیری شده برای کاشی براق در بخش سورت 
جدول۲-۲-۴، شدت های روشنایی اندازه گیری شده برای کاشی مات در بخش سورت 
2-2-2، صدا در محیط 
2-2-2-1، مقدمه 
2-2-2-2،اثرات سوء سر و صدا بر روی کارگران 
2-2-2-3، کنترل سر و صدا 
شکل۲-۲-۲-۱، پلان صدا سنجی، بخش بالمیل های تهیه بدنه
جدول۲-۲-۲-۱-،شماره ی ایستگاه های و تراز های شدت صوت اندازه گیری شده در بخش بالمیل های تهیه بدنه
شکل۲-۲-۲-۲-، پلان صداسنجی، بخش پرس دیواری
جدول۲-۲-۲-۲-، شماره ی ایستگاه ها و تراز های شدت صوت اندازه گیری شده در بخش پرس دیواری
شکل۲-۲-۲-۳-، پلان بخش سورت و بسته بندی دیواری 
شکل ۲-۲-۲-۳-، شماره ی ایستگاه هاو تراز های شدت صوت اندازه گیری شده در بخش سورت و بسته بندی دیواری
شکل ۲-۲-۲-۴-، پلان صدا سنجی پرس کف
جدول۲-۲-۲-۴-، شماره ی ایستگاه وتراز های شدت صوت بخش پرس کف
۲-۲-۲-۵-، پلان صدا سنجی پرس citi
جدول۲-۲-۲-۵-، شماره ی ایستگاه و تراز های شدت اندازه گیزی شده بخش پرس  citi
2-2-3، ارتعاش در محیط کار
۲-۲-۳-۱، منابع ارتعاش در کارخانه و تدابیر کنترلی انجام شده برای آنها
۲-۲-۴، استرس های حرارتی در محیط کار
۲-۲-۴-۱، مقدمه
۲-۲-۴-۲، کمیته های انداز ه گیری شرایط هوایی محیط کار
جدول۲-۲-۴-۱،انداز های حد آستانه جاز رویارویی با گرما بر پایه ی دمای ترگوی سان
جدول۲-۲-۴-۲، اندازه گیری انجام شده در مکان های مختلف شرکت
۲-۲-۴-۳، مقایسه اندازه گیریهای آنجام شده با استانداردWBGT
2-3 عوامل ارگونومیکی محیط کار 
2-3-1، مقدمه
جدول۲-۳-۱، لیست های کاری و عوامل ارگونومیکی
۲-۳-۲، ارزیابی سریع اندام های فوقانی بدن(RULA)
شکل۲-۳-۱،بررسی ارگونومیکی کاچیلانزا
شکل۲-۳-۲، بررسی ارگونومیکی شارژر…

فصل سوم
۳-۱، ایمنی حریق
۳-۱-۱، حفاظت در برابر آتش سوزی و انفجارات 
3-1-2، تقسیم بندی آتش
۳-۱-۳، انواع خاموش کننده ها
۳-۱-۴، حریق های اتفاق افتاده و وسائل اطفاء و اعلام خطر موجوددر کارخانه ی الوند(۱)
جدول۳-۱-۱، لیست تمهیدات اطفاء حریق و انواع حریق های احتمالی داده شده در پست های کار مختلف
شکل۳-۱-۱، تجزیه و تحلیل درخت خطا در قسمت درایر عمودی
۳-۱-۵، پیشنهاد و نظرات
۳-۲، ایمنی برق
۳-۲-۱، مقدمه
۳-۲-۲، برای جلوگیری از برق گرفتگی افراد در هنگام کار باید چه مواردی رعایت شود
۳-۲-۳، ایمنی برق در کارخانه الوند(۱) 
3-3، ایمنی ماشین آلات
۳-۳-۱، مقدمه
جدول۳-۳-۱، ایمنی ماشین آلات خط تهیه بدنه(قسمت توزین) 
3-3-2، ایمنی دستگاه پرس کف و دیوار
جدول۳-۳-۲، ایمنی ماشین آلات بخش فنی
۳-۴، ایمنی جرثقیل
۳-۴-۱، مقدمه
۳-۴-۲تعریف  جرثقیل
۳-۴-۳، اصول ایمنی مربوط به این خطرات
۳-۴-۴،نکات عمومی در مورد ایمنی جرثقیل
۳-۴-۵،نکات ایمنی در نصب و نگهداری
۳-۴-۶، جرثقیل های موجود در کارخانه الوند (۱) 
3-5، ایمنی جوشکاری
۳-۵-۱، مقدمه 
3-5-2، خطرات جوشکاری
۳-۶، ایمنی دیگ بخار(بویلر)و سیلندر های تحت فشار
۳-۶-۱،انواع ظروف تحت فشار
۳-۶-۲، تعاریف
۳-۶-۳، آیین نامه های حفاظتی مولد بخار ودیگ های اب گرم
۳-۶-۳-۱، سوپاپ اطمینان
۳-۶-۳-۲، لوله های منبع آب پرکن مولد بخار
۳-۶-۳-۳، فشار آب
۳-۶-۳-۴، آبنمای شیشه ای
۳-۶-۳-۵، دستگاه های خود کار آبرسانی و قطع سوخت
۳-۶-۴، ظروف تحت فشار موجود در کارخانه الوند(۱)
۳-۷، ایمنی کار با مواد شیمیایی
۳-۷-۱، سیلیکات زیر کانیوم
۳-۷-۲، باریوم کربنات
۳-۷-۳،هیدروکلریک اسید 
3-7-4، چسبCMC 
3-8، تجهیزات حفاظت فردی
۳-۸-۱، مقدمه
جدول۳-۸-۱،  وسایل حفاظت فردی واحد تولید
جدول۳-۸-۲،  وسایل حفاظت فردی واحد برق و تایسسات…
جدول۳-۸-۳، وسایل حفاظت فردی واحد آزمایشات و کنترل کیفی
جدول۳-۸-۴، وسایل حفاظت فردی واحد فنی
۳-۸-۲، برگزاری کلاس های آموزشی در کارخانه ی الوند(۱) 
3-8-3، سطح آگاهی کارگران از علت استفاده از وسایل حفاظت فردی در کارخانه ی الوند(۱)

فصل چهارم
۴-۱ مقدمه
۴-۲ تعریف ضریب تکرار حادثه 
4-3 تعریف ضریب شدت حادثه 
4-4 آمار حوادث سال ۸۵ درکارخانه
نمودار ۴-۱ نمودار فراوانی حوادث در سال ۸۵
۴-۵ آمار حوادث سال ۸۴ در کارخانه
نمودار ۴-۲ نمودار فراوانی حوادث در سال ۸۴
۴-۶ آمار حوادث سال ۸۳ در کارخانه 
نمودار ۴-۳ نمودار فراوانی حوادث در سال ۸۳
۴-۷ نتیجه گیری

فصل پنجم
۵-۱، تشکیلات مرکز بهداشت
۵-۱-۱، خانه ی بهداشت روستا
۵-۱-۲، مرکز بهداشتی شهر و روستا
۵-۱-۳، مرکز بهداشت شهرستان
۵-۱-۴، مرکز بهداشت استان
۵-۱-۵، وزارت خانه
۵-۱-۶، طرح پایش
۵-۱-۷،طرح اصناف
۵-۱-۸،مرکز بهداشت شهرستان البرز
۵-۲، اداره ی کار
۵-۲-۱، جایگاه سازمانی اداره ی کار و امور اجتماعی استان قزوین
۵-۲-۲، اداره ی بازرسی کار
۵-۲-۳، اداره ی روابط کار
۵-۲-۴، کاریابی غیر دولتی
۵-۲-۵، اداره ی امور اجتماعی
۵-۲-۶، خانه های بهداشت کارگری
۵-۲-۷، تشکل های کارگری و کارفرمایی

فصل ششم
منابع و ضمائم
۶-۱، منابع
۶-۲، پیوستها

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : ۱۲۷

مشخصات

دانـــــلود

  • 100 views

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته‌ها