توضیحات:
طرح توجیه فنی، مالی و
اقتصادی (BP)  تولید فاصله یاب لیزری که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.  مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و ….

فهرست مطالب:
مقدمه 
معرفی محصول 
نام و کد محصولات (آیسیک)
 شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات محصول
 بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی )
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
 معرفی موارد مصرف و کاربرد
 بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
 شرایط صادرات
 وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهرهبرداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون
بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا
 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون
 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم
 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم
 بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
تعیین نقاط قوت وضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرایند تولید محصول
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت مورد انتظار
برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
 بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
 وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی
 تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید
مناسب برای:
– اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
– گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
– ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
– گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
– ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی
– مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

طرح توجیهی تولید فیبر نوری

بدون دیدگاه

توضیحات:
طرح توجیه فنی، مالی و
اقتصادی (BP)  تولید فیبر نوری  که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.  مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و ….

فهرست مطالب:
مقدمه 
معرفی محصول 
نام و کد محصولات (آیسیک)
 شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات محصول
 بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی )
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
 معرفی موارد مصرف و کاربرد
 بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
 شرایط صادرات
 وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهرهبرداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون
بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا
 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون
 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم
 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم
 بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
تعیین نقاط قوت وضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرایند تولید محصول
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت مورد انتظار
برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
 بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
 وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی
 تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید
مناسب برای:
– اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
– گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
– ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
– گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
– ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی
– مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

توضیحات:
طرح توجیه فنی، مالی و
اقتصادی (BP) تولید انواع cd و dvd فشرده که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.  مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و ….

فهرست مطالب:
خلاصه طرح
مقدمه
توجیه اقتصادی طرح
سرمایه گذاری ثابت طرح
جمع کل هزینه های ثابت
هزینه های جاری طرح
جمع هزینه های جاری طرح
سرمایه در گردش
جمع کل سرمایه گذاری طرح
فروش
برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
محاسبه دوره برگشت سرمایه
محاسبه نقطه سر به سر در ۱۰۰% تولید
محاسبه کارمزد وام
جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

مناسب برای:
– اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
– گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
– ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
– گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
– ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی
– مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

توضیحات:
طرح توجیه فنی، مالی و
اقتصادی (BP) و سائل تصویر برداری پزشکی که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.  مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و ….

فهرست مطالب:
مقدمه 
معرفی محصول 
نام و کد محصولات (آیسیک)
 شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات محصول
 بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی )
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
 معرفی موارد مصرف و کاربرد
 بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
 شرایط صادرات
 وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهرهبرداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون
بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا
 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون
 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم
 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم
 بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
تعیین نقاط قوت وضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرایند تولید محصول
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت مورد انتظار
برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
 بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
 وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی
 تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید
مناسب برای:
– اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
– گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
– ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
– گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
– ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی
– مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

توضیحات:
طرح توجیه فنی، مالی و
اقتصادی (BP)  تولید قطعات الکترونیکی (تولید رله حرارتی) که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.  مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و ….

فهرست مطالب:
خلاصه طرح
مقدمه
توجیه اقتصادی طرح
سرمایه گذاری ثابت طرح
جمع کل هزینه های ثابت
هزینه های جاری طرح
جمع هزینه های جاری طرح
سرمایه در گردش
جمع کل سرمایه گذاری طرح
فروش
برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
محاسبه دوره برگشت سرمایه
محاسبه نقطه سر به سر در ۱۰۰% تولید
محاسبه کارمزد وام
جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

مناسب برای:
– اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
– گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
– ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
– گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
– ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی
– مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

توضیحات:
طرح توجیه فنی، مالی و
اقتصادی (BP)  تولید لوازم و قطعات الکتریکی و الکترونیکی سیستم های هوشمند توزیع برق کنتورهای هوشمند که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.  مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و ….

فهرست مطالب:
خلاصه طرح
مقدمه
توجیه اقتصادی طرح
سرمایه گذاری ثابت طرح
جمع کل هزینه های ثابت
هزینه های جاری طرح
جمع هزینه های جاری طرح
سرمایه در گردش
جمع کل سرمایه گذاری طرح
فروش
برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
محاسبه دوره برگشت سرمایه
محاسبه نقطه سر به سر در ۱۰۰% تولید
محاسبه کارمزد وام
جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

مناسب برای:
– اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
– گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
– ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
– گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
– ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی
– مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

محصول:
کلید و پریز و قطعات همردیف چون دو شاخه اجزاء الکتریکی هستند که وظیفه آنها قطع و وصل جریان الکتریکی تا سطح پتانسیل ۵۰۰ می باشد . جنس بدنه آنها از باکالیت است . رنگ آن کرم روشن و به صورت یک عایق الکتریکی عمل می کند . ابعاد کلید و پریز ۸*۸ سانتیمتر مربع – وزن آن ۷۵-۵۵ گرم است . حداکثر جریان الکتریکی قابل تحمل آن ۲۵ آمپر است . از نظر استاندارد باید طوری باشد که کلیه آزمایشات هدایت جریان الکتریکی – عایق بودن بدنه در برابر جریان نشتی و … کار مطمئن آنها را ایجاد کند و در مصرف عادی ان خطری احساس نشود . نشانه های معرف کلید و پریز و ۲ شاخه از نظر جریان الکتریکی و سطح ولتاژ و یا علائم تجاری آن باید طوری باشد که قابل رویت باشد . از نظر ابعات رعایت استاندارد ضوری است و کلید و پریز دیگر ابزارهای الکتریکی باید طوری ساخته شوند که پس از نصب قسمتهای برق۴ دارد آنها در دسترس نباشد . عمر مفید آن با توجه به میزان استفاده الکتریکی از آن ۱۰-۵ سال می باشد .
فهرست مطالب:
۱- خلاصه گزارش طرح
۲- مطالعات اقتصادی 
1-2- تعریف محصول از نظر مشخصات ظاهری و شکل ، فرمول ، عمر مفید ، حد استاندارد و …
۲-۲- موارد مصرف و کاربرد محصول یا محصولات تولیدی
۳-۲- کالاهای رقیب و یا کالای جانشین کیفیت آنها
۴-۲- قیمت فروش محصول در بازار
۳- بررسی های فنی
۱-۳- بررسی تکنولژی های مختلف و  انتخاب تکنولوژی مناسب با ذکر مشخصات فنی و ظرفیتها
۲-۳- بررسی روش های مختلف تولید محصول و انتخاب بهترین روش تولید
۳-۳- بررسی شیوه های کنترل تولید محصول
۳-۴- مشخصات مواد اولیه – مصرف – قیمت و محل تامین آنها
جمع هزینه های مواد اولیه
۵-۳- ماشین آلات و تجهیزات
الف: پرس هیدرولیک با مشخصات
ب: پرس ضربه ای با مشخصات
ج: وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی
د- قالبها
ه- دریل
۲-۵-۳- محاسبه تعداد ماشین آلات و بالانس خط تولید
الف: ماشین پرس هیدرولیک
ب: ماشین پرس ضربه ای
ج: ماشین های سری تراش و دریل
۳-۵-۳- قیمت تجهیزات و ماشین آلات خط تولید
۷-۳- مشخصات ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل
۲-۷-۳- تأسیسات (برق، آب، سوخت، تجهیزات حفاظت ایمنی)
الف: محاسبه برق رسانی
ب: آبرسانی
ج: سوخت
د: وسایل گرمایش و سرمایش
ه: وسایل حفاظت و ایمنی
۸-۳- بر آورد مقدار زمین – مساحت ساختمان و هزینه های ساختمانی
۲-۸-۳- ساختمان های مورد نیاز
۳-۸-۳- هزینه های ساختمانی
۹-۳ انرژی مصرفی
۱-۹-۳- مقدار آب مصرفی
۲-۹-۳- مقدار برق مصرفی
۳-۹-۳- مقدار سوخت مصرفی
۱۰-۳- نیروی انسانی مورد نیاز و هزینه مربوطه
پرسنل تولیدی
پرسنل غیر تولیدی

معرفی محصول:

کولر آبی که به شکل امروزه در ایران موجود میباشد در حدود  40 سال پیش در کشور آمریکا طراحی و ساخته شد. بعد از آن شرکت سپهر الکتریک اولین شرکت تولید کننده کولر آبی در ایران بود که با کپیبرداری از طرح خارجی آن و وارد کردن وسایل و تجهیزات مورد نیاز آن کار ساخت این  وسیله را آغاز کرد و تا به امروز بالغ بر ۲۰ شرکت تولید کننده لوازم خانگی مشغول تولید کولر آبی  بر اساس همان طرح آمریکایی هستند

فهرست مطالب:
۱ مقدمه 
۲ معرفی محصول 
۱-۲  مشخصات و ویژگی های کولرهای گازی (اتاقی) 
۲-۲  نحوه عملکرد کولر آبی 
۳-۲  قطعات و مواد تشکیل دهنده کولر آبی 
۴-۲  کارکرد کولر آبی 
۵-۲  نام و کد آیسیک  محصول 
۶-۲  شماره تعرفه گمرکی 
۷-۲  شرایط واردات 
۸-۲  استانداردهای ملی یا بین المللی محصول 
۹-۲  قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 
۱۰-۲  موارد مصرف 
۱۱-۲  معرفی کالاهای جایگزین و تجزیه تحلیل اثرات 
۱۲-۲  کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده 
۳ مطالعات بازار 
۱-۳  بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید 
۲-۳  بررسی روند واردات و صادرات 
۴ مطالعات فنی و تکنولوژیکی 
۱-۴  بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید محصول 
۲-۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی مرسوم 
۳-۴  مواد اولیه عمده مورد نیاز 
۴-۴  پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح 
۵-۴  وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال 
۶-۴  میزان آب، برق سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی 
۵ بررسی مالی
۱-۵  برآورد سرمایه گذاری ثابت
۲-۵ برآورد هزینه سالیانه تولید 
۳-۵  برآورد استهلاک سالیانه سرمایه گذاری 
۴-۵  برآورد فروش سالیانه محصولات
۵-۵  برآورد ارزش اسقاطی در پایان دوره بهره برداری 
۶-۵  برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه ها 
۶ نتیجه گیری 

 

مقدمه:
در اوایل دوران صنعت برق، سیستم های توزیع و تابلوهای فشار قوی و فشار ضعیف جزء نیروگاه بودند. طراحی آنها، اگر بتوان چنین نامید، تقریبا در تمام موارد به صورت تعجیلی و کاربردی انجام می گرفت.
و امروزه با توجه به افزایش تقاضا و مصرف کننده هرکدام به صورت یک بخش جداگانه درآمده اند که با پیشرفت علم و تکنولوژی در تمام صنایع و بخش ها تابلوهای برق هم از این امر مستثناء نبوده اند.
با توجه به اینکه صنعت برق دنیا رو به الکترونیک نهاده است و تابلوهای مانند PLC جایگزین اغلب تابلوهای برق شده اند اما تابلوهای فشار قوی و فشار ضعیف با اندکی تغییرات نسبت به گذشته در حفاظت و ایمنی آنها، هنوز هم که مدت های زیادی از تولید برق در دنیا می گذرد در ورودی هر کارخانه بزرگ تولیدی، پوشاک، ریسندگی و بافندگی، صنایع داخلی و کشاورزی، مناطق مسکونی و شهرک ها … وجود دارد و بدلیل قدرت مورد استفاده کارخانه دیگر مراکز احتیاج به آن در ابتدا و انتهای خطوط تولید برق ضروری به نظر می رسد.
این طرح با توجه به افزایش روز افزون کارخانجات و مراکز صنعتی و شهرک ها و نیاز به تابلوهای فشار قوی و ضعیف تهیه شده است که امید است گامی در جهت کارآفرینی و خودکافیی ملت عزیزمان باشد.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات و سوابق 
1-1)معرفی اجمالی پروژه 
2-1)معرفی محصول 
3-1)سوابق تولید 
4-1)کاربرد و مصرف محصول 
5-1)مشخصات فنی و نحوه بسته بندی محصول 
6-1)بررسی نیاز جامعه و تحلیل عرضه و تقاضا 
فصل دوم: طراحی تولید
۱-۲)فرایند تولید 
2-2)نمودار فرایند تولید 
3-2)مواد اولیه و منابع تهیه آن 
4-2)ابزار و ماشین آلات و منابع تهیه آن 
5-2)برنامه زمانبندی اجرای پروژه 
6-2)ظرفیت تولید 
7-2)استقرار ماشین آلات و جریان مواد 
8-2)جایایی و محل اجرای طرح 
9-2)پلان سالن تولید 
فصل سوم: نیروی انسانی
۱-۳)نیروی انسانی مورد نیاز 
2-3)شرح وظایف 
3-3)حقوق و دستمزد 
4-3)سازماندهی نیروی انسانی (چارت سازمانی) 
فصل چهارم: زمین و ساختمان
۱-۴)زمین مورد نیاز طرح 
2-4)ساختمان واحد اداری 
3-4)ساختمان واحد تولید و ساختمانهای پشتیبان 
4-4)محوطه سازی و فضای سبز 
5-4)هزینه های ساختمان سازی و محوطه سازی 
6-4)پلان یا نقشه طرح 
فصل پنجم: انرژی و تاسیسات
۱-۵)انرژی برق 
2-5)انرژی آب 
3-5)انرژی سوخت 
4-5)تاسیسات حرارتی 
5-5)تاسیسات برودتی 
6-5)وسایل ترابری 
7-5)ارتباطات 
8-5)سیستم اتفاء حریق 
9-5)هزینه انرژی و تاسیسات 
فصل ششم: محاسبات مالی طرح
۱-۶)سرمایه کل و منابع تامین آن 
2-6)سرمایه در گردش و برآورد آن 
3-6)سرمایه ثابت و برآورد آن 
4-6)برآورد هزینه های تولید سالیانه 
5-6)هزینه های ثابت و متغیر تولید 
6-6)محاسبه نقطه سر به سر تولید 
7-6)محاسبه قیمت تمام شده محصول 
8-6)محاسبه قیمت فروش 
9-6)محاسبه سود ناخالص تولید 
10-6)محاسبه سود خالص طرح 
11-6)دوره برگشت سرمایه 
12-6)توجیح اقتصادی طرح 
منابع و ماخذ طرح 

طرح توجیهی تولید نور افکن

بدون دیدگاه

مقدمه  :
طراحی و احداث صنایع نیازمند شناخت مبانی تیوری و برخورداری از دیدگاههای تجربی و علمی متناسب با شرایط اقتصادی و فرهنگی حاکم و دانش فنی موجود جامعه، به منظور نیل به اهداف تولید میباشد.
اطلاعات فنی ایجاد صنایع، مجموعه ای از تحقیقات در خصوص ماهیت مواد و محصولات، شناخت فرایند های تولید و تکنولوژی های موجود و بررسی سیستمها، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز میباشد. این بررسی ها در راستای نیل به هدف توسعه، تولید و افزایش کیفیت محصولات تولیدی صورت میگیرد که با بهبود بافت فنی واحدهای جدیدالتأسیس در داخل کشور، پاسخگویی به نیاز بازار و رقابت با سایر تولیدکنندگان جهانی را امکان پذیر می سازد.
در بررسی های فنی ابتدا روشهای مختلف تولید محصول مورد مطالعه قرار میگیرد و پس از بررسی های لازم مناسبترین تکنولوژی که با فرهنگ کاری و تواناییهای بالقوه صنعت تناسب داشته باشد انتخاب می گردد. با انتخاب بهترین روش تولید هر محصول می توان دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز را بر اساس فرایند منتخب، انتخاب نمود.
فهرست:
فصل اول: کلیات و سوابق
۱ـ۱ : معرفی اجمالی پروژه
۲ـ۱ : معرفی محصول
۳ـ۱ : سوابق تولید
۴ـ۱ : کاربرد محصول
۵ـ۱ : بررسی نیاز جامعه
۶ـ۱ : مصرف کنندگان
فصل دوم : طراحی تولید
۱ـ۲ فرایند تولید
۲ـ۲ نمودار فرایند تولید
۳ـ۲ مواد اولیه و منابع تهیه آن
۴ـ۲ ابزار و ماشین آلات و منابع تهیه آن
۵ـ۲ برنامه زمان بندی اجرای پروژه
۶ـ۲ ظرفیت تولید
۷ـ۲ پلان سالن تولید
۸ـ۲ جایابی و محل اجرای طرح 
فصل سوم: نیروی انسانی
۱ـ۳ نیروی انسانی مورد نیاز
۲ـ۳ دستمزد و حقوق
۳ـ۳ شرح وظایف پرسنل طرح
۴ـ۳ سازماندهی نیروی انسانی
فصل چهارم : زمین و ساختمانهای مورد نیاز
۱ـ۴ زمین مورد نیاز
۲ـ۴ ساختمانهای تولید
۳ـ۴ ساختمانهای خدمات و پشتیبانیو اداری
۴ـ۴ هزینه های ساختمان سازی
۵ـ۴ پلان طرح
فصل پنجم: انرژی و تأسیسات
۱ـ۵ انرژی برق
۲ـ۵ اترژی آب
۳ـ۵ تأسیسات سوخت رسانی
۴ـ۵ تأسیسات حرارتی
۵ـ۵ تأسیسات برودتی
۶ـ۵ ارتباطات
۷ـ۵ اطفاء حریق
فصل ششم: محاسبات مالی طرح
۱ـ۶ سرمایه کل و منابع تأمین آن
۲ـ۶ برآورد سرمایه ثابت طرح
۳ـ۶ سرمایه در گردش طرح
۴ـ۶ هزینه های تولید سالیانه
۵ـ۶ هزینه های ثابت و متغتر تولید
۶ـ۶ محاسبه نقطه سربه سر
۷ـ۶ محاسبه قیمت تمام شده محصول
۸ـ۶ محاسبه قیمت فروش محصول
۹ـ۶ محاسبه سود ناخالص تولید
۱۰ـ۶ محاسبه سود خالص طرح
۱۱ـ۶ دوره برگشت سرمایه
۱۲ـ۶ توجیه اقتصادی طرح

دسته‌ها