پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز در قالب فایل ورد ۲۰۲ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود می باشد .

بخشی از متن اصلی پایان نامه :

ترکان غز و درگیری با سنجر :

اوغوزهایی که در سال ۵۴۸ ه.ق با سلطان سنجر درگیر شدند، قبل از آمدن به خراسان در ماوراءالنهر سکونت داشتند. مناطق سکونت آنها به احتمال قریب به یقین در مناطق شمال و شمال شرق بخارا بود. آنها به دو گروه قبیله ای تقسیم می شدند. در رأس «اوچ اوق ها» طوطی بگ بن اسحاق بن خضر تحت عنوان دادبگ و در رأس «بوزاوق ها» قورقوت بن عبدالحمید قرار داشت. آنها امیرانی هم به نام های دینار، بختیار، ارسلان چغری و محمود داشتند. که اینها بیگ های طایفه بودند علاوه بر اینها، بیگ هایی به نام های محمد، سنجر، بیگ داوود و سلمنجی نیز وجود داشتند که اشخاص ثروتمندی بودند. اوغوزها در ماوراءالنهر تحت حاکمیت قره خانیان (محمد ارسلان خان) بودند و مناسبات خوبی بین طرفین جریان داشت. آنها به حالت کوچ نشینی زندگی می کردند. اتسز به آنان اجازه داده بود که در مرزهای خوارزم قشلاق کنند و احشام خود را در آن حوالی بچرانند.

علت مهاجرت اوغوزهایی

علت مهاجرت آنها و آمدنشان به خراسان در ارتباط با فشارهایی بود که از جانب قرلق ها به آنها وارد می شد. ابن اثیر نقل می کند که این دسته از غزان را قرلق ها از اوطانشان در ماوراءالنهر بیرون رانده بودند. همانطور که در فصل قبل اشاره شد. قرلق ها با قراختاییان همکاری کردند. آنها که در وجود قراختاییان برای خود پشتیبان نیرومندی را می دیدند در جنگی که در سال ۵۳۶ه.ق/۱۱۴۱م که بین قراخانیان و سلطان سنجر روی داد، درشکست اردوی سنجر نقش مهم و مؤثری داشتند و پس از آن با پشتیبانی قره ختاییان اوغوزها را از ناحیه بیرون راندند. اوغوزها که به نوعی در ماوراءالنهر آواره شده بودند اجباراً به دعوت زنگی بن خلیفه شیبانی که امیر طخارستان بود. پاسخ مثبت دادند و به این سرزمین آمدند. و در ناحیه طخارستان واقع در شرق بلخ اسکان گزیدند.

بنابر اظهار راوندی و ظهیرالدین نیشابوری غزان در سرزمین «ختلان» یا «ختل» در همسایگی سرزمین چغانیان بین رودهای وخشاب و جیحون ساکن گردیدند. تعداد چادرهای آنها را در حدود چهل هزار ذکر کرده اند. که این رقم به نظر بسیار مبالغه آمیز می آید. اوغوزها از جانب سنجر به خدمت گرفته نشدند، بلکه مثل سایر رعایا با آنها رفتار شد. برای آنها مالیات مقرر شد که به خزانه شاه واریز می شد.این مالیات به میزان ۲۴۰۰۰گوسفند در سال بود. دستگاه اداری حاکم بلخ مساعی فراوانی مبذول می داشت تا رسوم مالیاتی معمول در نواحی اسکان یافتگان را در میان غزان نیز به کار بندد که این خود موجب مناقشه و مقاومت غزان شده بود.

میان زنگی بن خلیفه شیبانی امیر طخارستان و عمادالدین قماج که والی و نماینده سنجر در بلخ بود و بر طخارستان نیز که اقطاعات وسیعی در آنجا داشت حکومت می کرد، رقابت و اختلاف بود. و به نظر می رسد که زنگی بن خلیفه قصد داشت از نیروی جنگی این اوغوزها در درگیری با امیر قماج استفاده نماید و به همین جهت نیز از آنها دعوت کرد تا به ناحیه طخارستان بروند.

ابن اثیر می نویسد که قماج وقتی وضع را چنین دید، توانست با وعده و وعید غزان را فریب دهد. در جنگی که بین امیرقماج و امیر زنگی بن خلیفه روی داد. غزان، زنگی بن خلیفه را رها کرده و جانب امیرقماج را گرفتند. در نتیجه همین امر امیر زنگی شکست خورد و امیر قماج توانست او و پسرش را اسیر کند. او ابتدا پسرش را کشته و گوشت فرزند را به خورد پدرش (زنگی بن خلیفه) داد و گویا بعد هم وی را به قتل رسانید. بعد از این واقعه امیرقماج در مقابل خدمتی که غزان به او کرده بودند چراگاه هایی را در حدود بلخ به غزان واگذار نمود.

غزان مدتی بدون درگیری و زد وخورد در ناحیه خود سکونت داشتند. تا اینکه فرمانروای غوری حسین بن حسین غوری معروف به جهانسوز قصد تصرف بلخ را نمود. امیرقماج همراه با غزان به مقابله او رفت. در نبردی که روی داد غزان در میانه جنگ، جانب حسین غوری را گرفتند و امیر قماج را تنها گذاشتند در نتیجه امیرقماج شکست خورد و بلخ به تصرف حسین غوری درآمد. امیر قماج از سنجر کمک خواست و سنجر توانست در سال ۵۴۷ ه.ق در جنگی که در ناحیه هریرود رخ داد، حسین غوری را شکست دهد.

به قول جوزجانی در اثنای جنگ اوغوزها، خلج ها و ترک هایی که در جناح راست اردوی غور حضور داشتند به سپاه سلطان سنجر پیوستند. امیر قماج بدین ترتیب کینه غزان را در دل گرفت. در این زمان قبایل دیگری نیز به غزان پیوسته و آنها ارسلان بوغا را به سرداری خود برگزیدند. البته از منابع تنها ابن اثیر این نکته را آورده است و در منابع دیگر به نام های دیگری از سرداران غز چون بختیاربیگ، دیناریگ، طوطی بیگ، و… برخورد می کنیم. بعد از شکست و مطیع شدن حسین غوری، امیر قماج از غزان خواست که چراگاههای خود را در ختلان و حوالی بلخ ترک کنند و از منطقه او بیرون بروند.

فهرست مطالب پایان نامه نبرد سلطان سنجر :

کلیات      1-25
مقدمه ۱
طرح موضوع   4
طرح مسئله    5
طرح مفروضات ۵
روش تحقیق   6
ضرورت انجام تحقیق ۷
قلمرو تحقیق ۷
کلمات کلیدی و مفاهیم ۸
نقد و بررسی منابع ۱۰

بخش اول: ترکان غزتا دوره سلجوقی ۲۶-۷۱
۱- اوضاع جغرافیایی آسیای مرکزی و ساکنان آن    26
1-1- جغرافیای آسیای مرکزی ۲۶
۲-۱-ساکنین آسیای مرکزی   28
2-اصل و منشا اولیه ترکان غز   31
1-2-منشا نام غز ۳۱
۲-۲-نژاد غزان ۳۲
۳-۲-مساکن غزان  33
4-2-مهاجرت غزان ۳۶

۳-ویژگی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی غزان   40
1-3-اوضاع سیاسی غزان     40
2-3-اعتقادات دینی غزان   41
3-3-آداب و رسوم غزان    44
4-3-زندگی اقتصادی    40

۴-گذشته تاریخی غزان ۴۶
۱-۴- غزان در دوره گوک ترکها ۴۶
۲-۴- غزان در دوره اویغورها ۵۲
۳-۴- ترکان غز و جهان اسلام ۵۴
۴-۴- غزها در دوره سامانیان   56
5-4- غزها در دوره غزنویان  59
1-5-4-سلطان محمود غزنوی   61
2-5-4-سلطان مسعود غزنوی   67

بخش دوم: وضعیت ترکان غز در دوره سلجوقیان ۷۲-۱۱۲
۱- نقش غزان در تشکیل دولت سلجوقیان ۷۲
۲-روابط غزان با سلاطین بزرگ سلجوقی ۸۷
۱-۲- اوضاع سیاسی حکومت سلاجقه بزرگ    87
2-2- سلاجقه بزرگ و غزان    94

بخش سوم: وضعیت ترکان غز در دوره سلطان سنجر    113-153
1- اوضاع سیاسی حکومت سنجر ۱۱۳
۲-روابط غزان با سنجر ۱۱۹
۳-درگیری غزان با سنجر ۱۲۹

بخش چهارم: اوضاع خراسان پس از اسارت سنجر ۱۵۲-۱۷۵
۱-غزها در خراسان   152
1-1-سلطان سلیمان سلجوقی    156
2-1-سلطان محمود ۱۶۲
۳-۱-فرار سنجر از اسارت و مرگ او ۱۶۷
۴-۱-خراسان پس از مرگ سنجر   171

بخش پنجم: نتایج و پیامدهای حمله غزان ۱۷۶
۱-نتایج سیاسی   176
1-1-تشکیل حکومت خوارزمشاهیان   176
2-1-زوال حکومت سلجوقیان در خراسان    177
3-1-بروز هرج و مرج در خراسان ۱۸۰

۲-نتایج اجتماعی ۱۸۲
۱-۲-قتل و غارت مردم    182
2-2-از بین رفتن امنیت    184

۳-نتایج اقتصادی   187

۴-نتایج فرهنگی   189
1-4-کشته شدن علما و بزرگان ۱۸۹
۲-۴-ویرانی مراکز و اماکن فرهنگی   197

نتیجه گیری ۱۹۸
منابع و ماخذ ۲۰۲

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات : ۲۰۲

افکار و احوالات امین الدوله

بدون دیدگاه

پایان نامه بررسی افکار و احوالات امین الدوله

بخشی از متن اصلی پایان نامه :

چکیده
میرزا علی خان معروف به امین الدوله به سال ۱۲۶۰هجری قمری ( ۱۲۲۲ هجری شمسی )در تهران متولد شد. وی فرزند میرزا محمدخان مجدالملک ( سینکی لواسانی ) که وی خواهر زاده میرزا آقا خان نوری دومین صدراعظم ناصر الدین شاه بوده است.
امین الدوله خط و انشاء را از پدر آموخت، مقدمات زبان عربی را در تهران آموخته بود. و در سفری که همراه پدر به بغداد رفت به تکمیل زبان عربی و آموزش زبان ترکیبی اسلامبولی پرداخت وقتی پدرش مجد الملک به کارپردازی آذربایجان منصوب شد همراه پدر بود. و در آنجا زبان فرانسه را آموخت و همان وقت به آموزش ترکی آذربایجان مشغول شد.
پس از مراجعت از بغداد و خدمت در حضور شاه نیابت اول وزارت خارجه در سن نوزده سالگی به او داده شد ضمن نیابت اول جزء پیشخدمتان خاصه شاه گردید و مفتخر به لقب منشی حضور تا سال۱۲۹۰ ، در سال ۱۲۸۸ مسئولیت چاپارخانه های دولتی (پست خانه) به وی محول شد. دو سال بعد ملقب به امین الملک گردید و احراز وزارت رسائل (ریاست دفتر مخصوص شاه) را اخذ نمود. در اولین سفر ناصر الدین شاه به همراه او بود ولی از آلمان برگشت. به خاطر پشتکاری که داشت در سال ۱۲۹۴ متصدی امور ضرابخانه دولتی تبریز (علاوه بر شغلهای قبلی) به وی داده شد. یکسال بعد سفیر مخصوص شاه به ایتالیا جهت تسلیت مرگ ویکتور امانول شد. به دلیل لیاقت و امانتی که از ایشان آشکار شد وزارت وظایف و اوقاف نیز بر سایر مشاغل او افزوده گشت. در سال ۱۲۹۹ ملقب به امین الدوله کرد و در سال ۱۳۰۴ منصب ریاست مجلس وزراء و دارالشوری کبری که اعظم مناسب دولتی است به وی محول شد. در سه سفر ملتزم در رکاب ناصرالدین شاه بود، بعد از یک دوره حدودا ده ساله و دوری از سیاست مجددا توسط (مظفرالدین شاه) به پیشکاری و وزارت آذربایجان و حامل فرمان و ششمین ولیعهدی برای محمدعلی میرزا شد و در آنجا نیز اقدامهای فرهنگی انجام داد از جمله افتتاح مدرسه رشدیه . در سال ۱۳۱۴ به دستور شاه به تهران آمد. به وی پستهای زیادی پیشنهاد شد و مدتی وزیر اعظم شد و ۵ ماه بعد صدراعظم شد (۱۶ صفر یا ۱۵ محرم ۱۳۱۶) ۵-۱۳۱۴ وی ناصر الملک را به عنوان وزارت مالیه انتخاب نمود ، همچنین وی هیئت بلژیکی را جهت اقدامات اصلاحی مالی به ایران فراخواند. در سال ۱۳۱۴ بر اثر فشارهایی که به وی از دربار و مخالفین وارد نمود مجبور به استعفا از صدارت شد با برکناری وی ناصر الملک نیز برکنار گردید. و چون از صدارت معزول شد به زیارت مکه رفت مدتی در لشت نشای رشت اقامت نمود تا اینکه شاه او را از ایران اخراج نمود (به داغستان) رفت و او در هنگام سفر به اروپا نامه های انتقادآمیزی به شاه نوشت پس از مدتی دوری دوباره مظفرالدین شاه نامه محبت آمیز، به وی می نویسد و او به گیلان برمی گردد تا اینکه در لشت نشا در سال ۱۳۲۲ برابر با ۱۲۸۳ هجری شمسی فوت می کند.

فهرست
چکیده ۱
مقدمه ۲

کتاب شناسی ۳

بخش اول – زندگی نامه امین الدوله

فصل اول – شرح حال میرزا علی خان امین الدوله از تولد تا ورود به دربار

۱- کودکی و نوجوانی میرزا علی خان امین الدوله

۲- مجد الملک پدر امین ادوله

۳- کسانی که القاب امین الدوله کسب نموده اند. ۱۸

فصل دوم – زندگی سیاسی امین الدوله( اوضاع سیاسی – اجتماعی، اقتصادی )

۱- امین الدوله و واقعه رژی

۲- سلطنت مظفرالدین شاه

۳- امین الدوله و پیشکاری آذربایجان

۴-وزارت اعظمی امین الدوله

۵- امین الدوله و فراماسونری

فصلسوم– عملکرد سیاسی امین الدوله

۱- سیاست داخلی

۲- امین الدوله و روحانیون

۳- سیاست خارجی

۴- روس و انگلیس

۵- گروگذاری بنادر جنوب

بخشدوم– اقدامات امین الدوله

فصل اول- اقدامات اقتصادی

۱- اصلاحات مالی و تفکر استقراض

۲- تشکیلات پستی در دوره ناصرالدین شاه

۳- ریاست میرزا علی خان منشی حضور در پست (دوره اول از سال ۱۲۸۸-۱۲۹۰ هجری قمری )

۴- تاریخچه پیدایش سانسور در پست خانه و کناره گیری میرزا علی خان امین الدوله از‌کار پستخانه

۵-‌دوره‌دوم‌ریاست‌امین‌الملک‌(‌امین الدوله از‌۱۲۹۲-۱۲۹۴هجری قمری )

۶-تاثیر پست خانه در روند اصلاحات جامعه ایران

۷- شرح مختصری از خدمات پست خانه در جنبش مشروطیت

۸- گمرکات

۹- کارخانه قند

۱۰- پارک امین الدوله

فصل دوم – اقدامات فرهنگی

۱- مدارس رشدیه

۲- نهضت مدارس جدید

۳- تشکیل انجمن ها

۴- ادبیات سیاسی ۶۷

بخش سوم– رابطه امین الدوله با رجال

فصل اول – امین الدوله و دیگران

۱- رابطه امین الدوله با میرزا ملکم خان

۲-رابطه امین الدوله و مشیر الدوله

۳- رابطه امین الدوله با جعفر قلی میرزا ملک

فصل دوم – دیدگاه نویسندگان درباره امین الدوله

۱- دیدگاه اعتماد السلطنه

۲- دیدگاه حسین قلی خان نظام السطنه مافی خصوص امین الدوله

۳- دیدگاه میرزا مهدی خان ممتحن الدوله

۴- دیدگاه افضل الملک

۵- دیدگاه ملک الشعرای بهار

۶-دیدگاه عبدالحسین نوایی

فصل سوم– مقایسه ی بین شخصیت امین الدوله وامین السلطان

۱- امین السلطان

۲- امین الدوله

۳-سفرهای امین الدوله و مقایسه آن با امین السلطان

فصل چهارم – عزل

۱- عزل و فوت امین الدوله

۲- فوت امین الدوله

فصل پنجم- آثار مکتوب

۱-خاطرات سیاسی میرزا علی خان امین الدوله

۲- سفرنامه مکه

۳- شیوه نگارش امین الدوله

بخش چها رم– افکار و عقاید امین الدوله

فصل اول – تاریخچه اصلاحات در ایران

۱- اقدامات کلی

۲- سیر نوگرایی در ایران

۳- عباس میرزا

۴- امیر کبیر

۵- میرزا حسین خان سپهسالار

فصل دوم – اندیشه ها واقدامات

۱- تاثیر افکار غرب در اندیشه امین الدوله

۲- زمینه فکری و خصوصیات اخلاقی

۳- دیدگاه امین الدوله در خصوص نظام حکومت

۴- دیدگاه امین الدوله در خصوص راهکارهای نجات ایران

۶- دیدگاه امین الدوله در خصوص امتیازات

۷- دیدگاه امین الدوله در خصوص اصلاحات

۸- دیدگاه امین الدوله در خصوص اقتصاد

۹- دیدگاه امین الدوله در خصوص قشون و ارتش

فصل سوم اخلاف و بازماندگان

۱– فرزندان

۲-میرزا محسن خان امینی ( امین الدوله )

۳- اشرف الملوک فخر الدوله

۴-سرلشکر حسن امینی مجدی

۵- دکتر علی امینی

۶- ابوالقاسم امینی

۷- سرتیپ محمود امینی ۱۰۷

نتیجه گیری ۱۹۲

منابع و مآخذ ۱۹۸

پیوست ها و تصاویر ۲۰۸

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار

می گیرد.

تعداد صفحات : ۲۰۷

بخشی از متن:
به دلیل قلت منابع در عصر پارتی و از آنجا که در دوره دوم عمر سلاطین این سلسله پیوستگی های ناگزیری در میان جوامع عصر اشکانی و ساسانی وجود داشته، لذا اشاره به منابع موجود در موارد متعددی می تواند راه گشای محققان باشد به طوریکه معلوم است، برخی از کتیبه های عصر ساسانی به توصیف اقشار اشرافی پرداخته اند. که با توجه به قرب زمان با اشکانیان انتظار می رود که نمونه ای از ادوار اخیر عهد این سلسله نیز باشد. البته در این کتیبه ها اشرافیت مورد بررسی قرار گرفته نه شخصی خاص و یا اعیان از جمله: در کتیبه شاپور اول در حاجی آباد به توصیف تیراندازی شاه در برابر بزرگان و شهرداران شاهزادگان و آزاتان می پردازد. …

فهرست مطالب:
بخش اول
الف- قشرهای اشرافیت
 ب- شاهنشاه، مفهوم قدرت شاهنشاه در دوره اشکانیان
ج- سه لایه اشرافیت و شورای پادشاه
 د- خاندانهای اشرافی (هفت خاندان) 
بخش دوم
قشربندی های اجتماعی گروهبندی های عمومی 
بخش سوم
گروه ها و پایگاه های مدنی
الف- واسپوهرکان 
ب- وزرکان 
ج- آزادان 
گروه دوم، ناشهروندان یا بردگان
الف: آنشهریکان
ب: بردگان مقدس
منابع اصلی
منابع فرعی                                                                                          

انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

بدون دیدگاه

شروع انقلاب مشروطه:
کشور خواب آلود ایران از خواب دیرین سر بر آورده بود. اخگری لازم بود تا آتش روشن شود. قند در تهران گران شد و تندی صدراعظم عین الدوله آتش را دامن زد. علاءالدوله حاکم تهران، که مرد بیپروایی بود، به دستور صدراعظم در روز دوشنبه ۱۴ شوال ۱۳۲۳ ه.ق. هفده نفر از بازرگانان و دو نفر از سادات را به جرم گران کردن بهای قند و شکر به چوب بست. این کار بهانه به دست مدعیان داد و کشمکش میان دولت و مردم در گرفت. علاوه بر بازاریان جمعی از روشنفکران و علمای روحانی و اهل منبر، هر یک به جهتی خاص، به گروه مخالفان پیوسته در رأس جنبش قرار گرفتند و در مساجد و منابر و مکتبخانه ها و زیارتگاهها و بازار به تبلیغ و اشاعه اصول اداره جدید برخاستند.  این حادثه مقدمه و پیش درآمد انقلاب بود. 
انقلاب بر سر مظالم شاه و درباریان و وابستگی شاه قاجار به دربار روسیه پدید آمد و عنوان برکناری عین الدوله و عزل مسیو نوز بلژیکی و حاکم تهران و تأسیس ‘عدالتخانه’ داشت و به صورت تعطیل عمومی آغاز شد. 
فهرست مطالب:
انقلاب چگونه آغاز شد؟
صدور فرمان مشروطیت
مظفرالدین شاه هنگام افتتاح مجلس شورای ملی
محمد علی شاه
اصالت نهضت مشروطه خواه
کودتای شاه
قیام آزادی خواهان
ورود نیرهای بیگانه به کشور
فتح تهران
مشروطه دوم
اولتیماتوم روس
ارتباط میان روشنفکری و اسلام سیاسی از مشروطه تا امروز
آغاز سلسله ی پهلوی و دوران رضا شاه
بخشهایی از سخنان روحانیون در صحن مجلس 
دوران حکومت رضا شاه
در اینمورد دلارام مشهوری می نویسد
دوران محمد رضا شاه و ترکیب نیروهای روشنفکری 
امام خمینى (ره) از ولادت تا رحلت  
امام خمینى (ره) در سنگر مبارزه و قیام
قیام ۱۵ خرداد
امام خمینى (ره) و استمرار مبارزه  (1350ـ۱۳۵۶)
اوجگیرى انقلاب اسلامى در سال ۱۳۵۶ و قیام مردم

بررسی تاریخ کاشمر

بدون دیدگاه

مقدمه
نام اصلی این شهر ترشیز است و جغرافیانویسان اسلامی به
صورت طرتبت و  بعد ها ، ترتیش و ترشیس نگاشته اند . در گذشته ، این شهر جزو
ولایتی بود به نام بوشت و یا یوشت که غیر از ترشیز ، شهر معروف دیگر آن
کندر بوده است. در سال ۵۲۰ ه.ق این شهر توسط سلطان سنجر سلجوقی محاصره و
غارت شد و پس از تاریخ ، یکی از مراکز مهم فرقه اسماعیلیه گردید. پس از
آنکه فرقه اسماعیلیه توسط هولاکوخان از بین رفت ، این شهر دوباره رونق یافت
، لیکن در قرن هجری ، بار دیگر این شهر توسط امیر تیمور گورکانی ویران شد.
آثار بجامانده در این شهر متعلق به قرن هفتم و هشتم هجری است . سرو افسانه
ای کاشمر در این شهر قرار دارد.

فهرست مطالب:
مقدمه  
تاریخ کاشمر
واژه شناسی
رجوع تاریخ
سرو کاشمر
نقشه جابجایی شهر
مقبره یا برج علی آباد
مناره فیروز آباد 
قلعه آتشگاه
مسجد جامع کاشمر
باغمزار و امام زاده سید حمزه
امام زاده سید مرتضی
مقبره مدرس
دیگر آثار و مزارات
آدرس مکانها
کاشمر
بزرگان و دانشمندان و شاعران
شهاب ترشیزی
ظهوری ترشیزی
محبی الدین طریثیثی
عمید الملک کندری
فهرست تصاویر
منابع

دهخدا شاعر یا استاد شعر

بدون دیدگاه

پیشگفتار:
دهخدا در اواخر عمر به دوستی گفته بود من دعوی شاعری ندارم , اگر شعری گفته ام از روی تفنن بوده است ,ودوستانم در باب آنها قضاوت نمی کنند نمیدانم در واقع آنها را باید نظم خواندیا شعر ؟بدون شک این تردید از جانب کسی که طی سالها بخش عمده عمر خود را در مطالعه شعر فارسی به سر آورده است دیوانهای شاعران رابارها زیرورو کرده است برتعداد زیادی از آنها تعلیقات وملاحظات ادبی نوشته است مخصوصا از جانب کسی که در تصحیح قیاسی متون و ادراک لطایف اشارات اقوال قدما در عصر خویش قولش تقریبا حجت و قضاوتش غالبا مقبول شمرده می شده است جز تواضعی در خوریک محقق راستین محجوب وعاری از ادعا نیست  وکیست که نداند تفاوت بین شعر واقعی وآنچه را در زمان ما مجرد نظم می خوانند کم کسی به خوبی او درک می کرد وباز کم کسی ویژگیهای شعر واقعی و دواعی و احوالی را که در وجود مرد سخن الهام برمی انگیزد وبه احساس و تخیل وتشبیه وتصویر تبدیل می گردد یا به صورت قصه و تمثیل درمی آید واحساس و اندیشه رابه تصویر واقعیت انسانی مبدل می نماید به خوبی او می شناخت .معهذا در او با احاطه یی که به  شعر ونثر فارسی داشت وباآنکه درهر دو مقوله از بنیانگذارن تجدد محسوب می شداین اندازه فروتنی وبی ادعایی و بزرگواری وجود داشت که در مورد سخن منظوم خود با تمام نشانه های شعر واقعی که درآن هست از اینکه آن را شعر بخواند یا نظم,محجوبانه دچار تردید شود. گفتن ندارد که اگر نظم آن گونه که در عصر ما گفته می شود سخنی است متضمن نوعی تعبیر ادبی که هر چند از وزن وقافیه و صنعت و تمام آنچه ظاهر شعر را تحقق می دهد خالی نیست باری خاصیت خیال انگیزی ندارد وشورو حالی درآن نیست که بتواند آنرا به دیگری القا کند در این صورت کلام موزون دهخدا نظم مجرد نیست وبه رغم الفاظ مغلق وتعبیرات غالبا نامانوس که ویژگی عمده اکثرآنهاست باز برای کسانی که به طرز بیان وآشنایی دارند هم خیال انگیز وهم متضمن بازآفرینی واقعیت است. 

پروژه بررسی سیر تکاملی هنر فلزکاری در ایران:


چکیده:
در این مقاله که سیر تکاملی هنر فلزکاری را از حدود ۵ هزار سال پیش از میلاد تا برپائی سلسله هخامنشیان بررسی می کند به شرح این قضیه پرداخته شده که چگونه شد که بشر فلز را شناخت و آن را به کار گرفت و در کدام قسمت جهان ابتدا فلزات را مورد بهره برداری قرار داده اند. از آنجایی که در این مقاله فلز کاری بیشتر از لحاظ هنری بررسی شده فلزاتی مورد بررسی قرار گرفته اند که جنبه هنر کاربردی آنها بیشتر بوده است. در ابتدای بررسی هر فلز (عنصر فلز) توضیحی از خود آن فلز از کتاب ۸۹ فرهنگ بزرگ متالوژی و مواد ارائه شده که در ابتدا شناختی راجه به شکل ظاهری و خواص هر فلز را در اختیار خواننده قرار می دهد. با مطالعه چهار کتاب معتبر فلز کاری که در ایران موجود می باشد و همچنین مطالعه چند سایت اینترنتی با تاریخ ها و مطالب ضدو نقیضی که حتی در خود یک کتاب هم بسیار دیده می شد مواجه شدم و سعی کردم اطلاعاتی را در این مقاله بیاورم که قابل استدلال باشد و امکان پذیر است که آنها را با مطالب و تاریخهایی که در کتابهای دیگر است ، استدلال کرد.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
پیشینه تحقیق 
جغرافیای ایران باستان
تاریخچه فلز کاری در ایران و جهان
مس
مفرغ
آهن
طلا
نقره
نتیجه گیری
پی نوشت
فهرست منابع

مقدمه:
هایکو، کوتاه ترین نوع شعری در جهان است که توسط ژاپنی ها به ادبیات جهان معرفی شده است، امروزه اغلب مردم جهان شعر ژاپن را با هایکو می شناسند. هایکو شعری است ۱۷ هجایی که در سه سطر نوشته می شود، سطر اول و سوم هر کدام پنج هجا و سطر دوم هفت هجا دارند. هایکو نه وزن دارد و نه قافیه و آرایه های کلامی در آن به ندرت به کار می رود.
هایکو در ابتدا محتوایی طنز آمیز داشت و به تدریج بر اثر در آمیختن با فلسفه ی ذن اعماق و جوانب آن گسترش یافت. ایجاز و سادگی و در عین حال عمق هایکو و هنر تصویری بدیع آن علاوه بر آنکه در چهار قرن گذشته شاعران زیادی را در ژاپن به خود کشانده است، در دوره ی معاصر در خارج از ژاپن هم با استقبال قشر کتابخوان و شاعران و هنرمندان مواجه شده است و علاوه بر ترجمه هایکوهای ژاپنی به اغلب زبان های دنیا، درسراسر جهان شاعرانی پیدا شده اند که به سرودن شعر به شیوه ی هایکوهای ژاپنی می پردازند.
فهرست مطالب:
مقدمه و تعریف
تاریخچه
معروف ترین هایکوسرایان تاریخ ادبیات ژاپن
قواعد نوشتن هایکو
هایکوی مدرن
کتب فارسی با موضوع هایکو
فهرست منابع

پروژه مقایسه آثار شاعران زن از لحاظ فکر و محتوا با شاعران مرد در شعر معاصر:

مقدمه:
ادبیات فارسی حضور زنان را چگونه در خود پذیرفته است؟ زنان چه فعالیت و تأثیری در ادب پارسی داشتهاند؟ و بالاخره تأثیر زنان در پایهگذاری، پیشرفته و تحولات شعر فارسی، این مهمترین جلوه ادبی زبان فارسی، چگونه بوده است؟
با یک دید کلی بعد از ناصرالدین شاه قاجار بروز تحولاتی چشمگیر در موقعیت و عملکرد زنان ایران پدید آمد به صورتی که هماکنون زن ایرانی امتیازات چشمگیری به دست آورده و از اعتبار و موقعیتی بسیار ممتازتر از گذشته برخوردار گردیده است و تقریباً همدوش و همراه مرد ایرانی در مراکز علمی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، سیاسی و حتی گاه نظامی حضوری فعال دارد. دخالت زنان و تأثیر آنان در آراستن صحنهها و ایجاد حوادث داستانهای عامیانه در قرون و اعصار مختلف به یک پایه نیست. در روزگاری که زنان در کارهای اجتماعی شرکت میجستند و در زندگی روزمره دخالتی قوی و فعالانه داشتند، طبعاً در داستانها اهمیت بیشتری مییافتند. در هر عصری که زنان به پشت پرده انزوا رانده میشدند و از دخالت در امور اجتماعی باز میمانند، از اهمیت و تأثیر آنها کاسته میشد. زنان در حوزه داستاننویسی حضور چشمگیری نداشتهاند مگر در زمان معاصر بنابراین تأثیر اصلی و بزرگ زنان در ادبیات بیشتر در عرصه شعر بوده است.
در این مقاله با بررسی شعر زنان (پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، طاهره صفارزاده) که هر کدام تقریباً به دورهای از تحولات اجتماعی ایران تعلق دارند، به وجوه افتراق و اشتراک آنان با شعر مردان معاصرشان (محمدتقی بهار، سهراب سپهری، علی موسویگرمارودی) پرداخته و از بررسی این مقایسه به سطح فکری شعر شاعران مرد میپردازیم. به عبارتی تفاوت شعر زن با شعر مرد که آیا احساسات خاصی مثلاً احساسات ملیگرایانه، مذهبی، اعتقادی و … دارد. خوشبین است یا بدبین، تلقی او نسبت به مسائلی از قبیل مرگ، زندگی، عشق، صلح و جنگ … چگونه است؟ آیا اثر او درونگرا و ذهنی است یا برونگرا و عینی، با بیرون و سطح پدیدهها تماس دارد یا به درون و عمق پرداخته است؟ فردگرا است یا عشقگرا
فهرست:
مقدمه
وجه تمایز تصویری و عاطفی شعر زنان با مردان

پروین اعتصامی 
پروین و بهار 
فروغ فرخزاد 
سهراب سپهری و فروغ فرخزاد 
طاهره صفارزاده 
علی موسوی گرمارودی و طاهره صفارزاده 
جمعبندی و نتیجه گیری 
منابع

منابع
۱- آژند، یعقوب؛ ادبیات نوین ایران، چاپ اول- تهران؛ انتشارات امیرکبیر
۲-  براهنی، رضا؛ طلا در مس، چاپ دوم- تهران؛ ناشر کتاب زمان
۳-حقوقی، محمد؛ شعر زمان ما (سهراب سپهری)، چاپ چهارم- تهران؛ نگاه ۱۳۷۳
۴-شاهحسینی، مهدی؛ زنان شاعر ایران، چاپ اول- تهران؛ مدبر ۱۳۷۴
۵-صادقیتحصیلی، طاهره؛ ویژگیهای شعر زنان و تفاوت آن با شعر مردان؛ تهران؛ ۱۳۷۴
۶-زرینکوب، عبدالحسین؛ نقد ادبی، چاپ پنجم- تهران؛ انتشارات امیرکبیر ۱۳۷۳
۷- خدادادی، معصومه؛ بررسی دلتنگی در آثار شش شاعر زن معاصر، ۱۳۷۷
۸-البرزی، اناما…؛ نگرشی بر شعر زنان از ابتدای شعر فارسی تا آغاز انقلاب اسلامی، ۱۳۷۴
۹-شمیسا، سیروس؛ نگاهی به فروغ فرخزاد، چاپ اول- تهران؛ انتشارات مروارید ۱۳۷۲
۱۰-یوسفی، غلامحسین؛ چشمه روشن، چاپ سوم- تهران؛ انتشارات علمی

پروژه نقد و تحلیل آراءادبی غربی‌ها:
چکیده:

در تعریف واژه ی ادبیات، ماهیت، فواید و نقش آن در زندگی بشر و نیز در حوزه ها و کارکردهای عملی آن، از قدیمترین زمان تاکنون مباحث گوناگونی صورت گرفته است؛ برخی آنرا به مفهوم اخلاقی و برخی در معانی ادبی و عده ای نیز به هر دو مفهوم اخلاقی و ادبی آن به کار برده اند.
اما امروزه ادبیات با سایر علوم جدیدی چون روان شناسی، زبان شناسی و نقد ادبی پیوند خورده و اهمیت والایی پیدا کرده است.
اگر ما یک سیر اجمالی در آراء و نظریه های ادبی غربی ها داشته باشیم، با مطالعه ی آراء ادبی افلاطون، ارسطو، سیدنی، جان درایدن، جانسن و کالریچ و دیگران در می یابیم که:
اولاً جریان فکری ادبی که از ارسطو شروع و به کالریچ ختم می شود، متناسب با شرایط فرهنگ اروپایی است؛ به ین صورت که اگر در آراء آنها ابتدا موضوع اخلاقی در حوزه ی ادبیات دارای نقش و معنای خاصی بود، رفته رفته رنگ باخته و «لذت» جانشین «تعالیم اخلاقی» می گردد.
ثانیاً در تعریف ماهوی شعر و ادبیات با مشکلات و نارسایی های چندی روبه رو هستیم که تعمیم آن نظرها به آثار ادبی مهم دنیا، نه تنها مشکل، بلکه گاهی ناممکن و یا حداقل ضعیف می باشد.
در این مقاله ضمن تبیین و روشنگری جریانات تاریخی آراء ادبی غربی، که از اخلاق به التذاذ و از ایضاح به ابهام می گراید، سعی شده با کمک از نظریه های ادبی خواجه نصیر و بند کروچه و استفاده از مفهوم «شهود»، یک تعریف جامع و کاربردی تری از ادبیات ارائه شود تا گره گشای بسیاری از مشکلات ادبی و علمی ما باشد.


فهرست:
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها 
نتایج و مباحث
آراء یونانیان و غربی ها در باب ماهیت سخن ادبی
افلاطون و الهامی بودن شعر 
ارسطو و ساختار شعر و سخن ادبی 
دفاع سیدنی از نظریه ی ارسطو
جان درایدن و طبیعت عام بشری
وردزورث و حقیقت کلی شعر 
کالریچ و آفرینندگی شعر 
نظر شلّی در دفاع از شعر و سخن ادبی
نظریه ی ادبی فرمالیسم
نظریه‌ی ساختار گرایی  و ادبیات
نیچه و لذّت ادبی 
ابهام گرایی و پوچی در ادبیات
نظر ژان پل سارتر درباره ی ادبیات 
مفهوم و ماهیت سخن ادبی در بین عرب ها 
تحلیل آراء حکما و نظریه پردازان ایرانی
مفهوم امروزی ادبیات 
نظر خواجه نصیر درباره ی شعر و سخن ادبی
نظر کروچه درباره ی ادبیات
نتیجه‌گیری نهایی
منابع و مآخذ

دسته‌ها