بخشی از متن اصلی :

چکــیـده

  
یکی ازابزارهای مهم برنامه ریزی درزمینه کاربری زمین استفاده ازسرانه های
کاربری زمین است که نقش اساسی درتهیه طرح های شهری ونحوه ی توزیع وتقسیم
اراضی شهری داردامامجموعه مطالعات وبررسی های انجام شده دراین زمینه نشان
می دهدکه نظام برنامه ریزی سرانه ای ایران اصولاًباتنگناهای اساسی نظری
وعملی روبروست به همین دلیل مجموعه روشهاوفنون تعیین سرانه های شهری یا
اصولاًازمفهوم برنامه ریزی کاربری زمین وجامع نگری لازم بی بهره اندویاپیش
شرط های لازم برای کاربرددرست آنهادرطرح های شهری ایران وجود نداردودرواقع
ابزار سرانه های کاربردی به دلیل خصلت کالبدی-کارکردی خود بسیار ناتوان تر
ازآن است که بتواند به نیازهای برنامه ای وابعاد حقوقی،اقتصادی واجتماعی
استفاده از زمین وفضا پاسخ گوید به همین دلیل دراغلب موارد تحقق پیدانکرده
است رشد سریع جمعیت مجموعه شهری تهران باعث گسترش پراکنده هرج ومرج
درکاربری زمین وتبدیل اراضی کشاورزی وباغات به مناطق مسکونی وصنعتی وتبدیل
روستاها به شهرکها ودر نهایت توسعه ناموززن گردید این رشد سریع جمعیت شهری
درمنطقه ۱۵ فرصت هرگونه برنامه ریزی را ربودوهم اکنون این منطقه با مشکلات
عد یده ای دررابطه با وجود کاربردها ودسترسی به آنهامواجه است.

باتوجه
به بررسی تک تک کاربری های زمین درسطح منطقه ونواحی مختلف وبرآوردسطح
کمبودنیازمند یهای کلی درسطح منطقه اولویت بندی با خدماتی چون کاربری های
فرهنگی مذهبی،درمانی ، ورزشی ، اداری ،تاسیسات وتجهیزات شهری وتجاری می
باشدکه بیشترین کمبود را نیز درسطح نواحی دارند بنابرین می توان با استفاده
از کاربری اراضی بایرچشم پوشی کردن وانتقال اراضی صنعتی ونظامی واختصاص آن
به کاربری خدماتی وافزایش طبقات ساختمانی کاربری خدماتی ، بالا بردن تراکم
درواحد سطح کمبود خدمات رفاهی منطقه راجبران نمود .

مقـــدمه

با
توجه به گسترش روزافزون شهرها برنامه ریزی شهری از جامعیت خاصی برخوردار
می باشد و محتوای آن به نسبت عمق و ارتباطی که با محیط شهر و ساکنان آن
دارد بسیار گسترده است شهرها با محیط منطقه ای و نواحی اطراف خود در
ارتباطند و از کلیه شرایط آنها اعم از عوامل اقلیمی و طبیعی عوامل فرهنگی و
اجتماعی و عوامل معیشتی و اقتصادی تاثیر می پذیرند و بر آنها نیز بطور
متقابل تاثیر می گذارند. چنین رابطه و نظامی در اثر توسعه یکباره فیزیکی و
افزایش انفجار آمیز جمعیت شهرها. نظام شهرنشینی را با بحران و آینده آن را
با ابهام روبرو ساخته است. وجود همین عوامل بر اهمیت برنامه ریزی شهری و
لزوم تحقیق و تفحص بیشتر در رابطه با آن می افزاید مجموعه ای که تدوین شده
با عنوان تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری محدوده شهرداری
منطقه ۱۵ تهران (شهرداری) است. این مجموعه به گونه ای گردآوری شده است تا
از جنبه نظری افق و دید دانشجویی را گسترش دهد و بر توان و نتیجه گیری
منطقی برای برنامه ریزی برای منطقه بیفزاید.

توالی فصلها و بخشها به
این شکل می باشد. بخش اول این مجموعه به کلیات تحقیق اختصاص داده شده است
که ابتدا به بیان طرح مساله و ضرورت آن اشاره و سپس اهداف و فرضیات مورد
نظر بیان می شوند و در ادامه نیز به بیان طرح مساله تحقیق و روش تجزیه و
تحلیل داده و مشکلاتی که فرا روی این تحقیق بوده است. سپس در قالب فصل دوم
به بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق پرداخته شده است در فصل سوم نیز بعد از
انتخاب نمونه موردی بستر جغرافیایی منطقه و عوامل و شرایط اکولوژیکی شرایط
اقتصادی شرایط کاربری وضع موجود فصل چهارم به بررسی تغییرات کاربری ارضی و
ارزیابی مدیریت اقتصادی و اجتماعی اختصاص یافته و در نهایت فصل پنجم به
نتیجه گیری و آزمون فرضیات وهمچنین ارائه پیشنهادات باتوجه به اهداف تحقیق
اشاره دارد.

فهرست مطالب

عنوان   صفحه

چکیده   1

مقدمه   2

فصل اول : کلیات تحقیق   9-3

۱-۱   طرح مساله و بیان ضرورت آن    3

۱-۲   سوالات اصلی تحقیق ۵

۱-۳   اهداف تحقیق    5

۱-۴   فرضیه   6

۱-۵   روش تحقیق    6

۱-۶   پیشینه و سابقه انجام ۷

۱-۷   مسائل و مشکلات تحقیق    9

فصل دوم: مفاهیم و پیشینه‌ی مطالعات کاربری زمین    31-10

۲-۱ مقدمه ۱۰

۲-۲ مفاهیم تحقیق ۱۰

۲-۲-۱ محتوای طرح کاربری زمین   10

۲-۲-۲ مفهوم زمین ۱۱

۲-۲-۳ ناحیه    11

۲-۲-۴ محله‌ها و ناحیه‌های شهری    11

۲-۲-۵ برنامه‌ریزی ۱۱

۲-۲-۶ برنامه‌ریزی شهری   12

۲-۲-۷ منطقه    12

۲-۲-۷-۱ انواع مناطق    12

۲-۲-۸ برنامه ریزی کاربری اراضی شهری   13

فهرست مطالب

عنوان   صفحه

۲-۲-۹ فرایند برنامه‌ریزی کاربرد اراضی    13

۲-۲-۱۰ اصول طبقه‌بندی کاربری اراضی شهری ۱۵

۲-۲-۱۱ تعریف مدیریت   15

۲-۲-۱۲ مدیریت شهری    16

۲-۳ محتوا و روش تهیه طرح‌های جامعه و تفصیلی در ایران    16

۲-۳-۱ طرح هادی شهری   16

۲-۳-۲ طرح جامع شهر    16

۲-۳-۳ طرح تفصیلی    17

۲-۴ پیشینه مطالعات کاربری زمین   17

۲-۴-۱ پیشینه مطالعات کاربری زمین در دنیا   17

۲-۴-۳ پیشینه‌ی مطالعات کاربری زمین در ایران ۲۱

۲-۴-۲ کاربری زمین در قاره‌های مختلف جهان   20

۲-۴-۴ پیشینه‌ی برنامه‌ریزی کاربری زمین در منطقه ۱۵ ۲۴

۲-۵ نظریه هاومدل‌های توزیع کاربری اراضی   27

۲-۵-۱ نظریه نوگراها    27

۲-۵-۲ نظریه سلامت روان ۲۹

۲-۵-۳ نظریه‌های مبتنی بر اقتصاد شهر ۳۰

۲-۶ نتیجه‌گیری   30

فصل سوم : مطالعات اکولوژیکی    65-32

۳-۱ مقدمه ۳۲

۳-۲ موقعیت طبیعی ۳۲

۳-۲-۱ موقعیت جغرافیایی   33

فهرست مطالب

عنوان   صفحه

۳-۲-۲ ویژگیهای عمومی زمین شناسی منطقه ۱۵ ۳۵

۳-۲-۳ آبهای زیرزمینی    36

۳-۲-۴ زلزله خیزی ۳۶

۳-۲-۵ مهمترین گسله‌ ها در گستره تهران و پیرامون منطقه ۳۷

۳-۲-۶ ژئومورفولوژی    38

۳-۲-۶-۱ توپوگرافی و شیب منطقه   38

۳-۲-۶-۲ موقعیت منطقه از نظر سیل گرفتگی و آب گرفتگی    38

۳-۲-۲ مطالعات آب و هوا شناسی    40

۳-۲-۲-۱ آب و هوا ۴۰

۳-۲-۲-۲ میزان بارش    40

۳-۲-۲-۳ رطوبت نسبی    41

۳-۲-۲-۴ روزهای یخبندان   41

۳-۲-۲-۵ روزهای بارانی   42

۳-۲-۲-۶ درجه حرارت    42

۳-۲-۲-۷ باد    42

۳-۳ مطالعات تاریخی و بررسی روند گسترش کالبدی منطقه ۴۳

۳-۳-۱ عوامل مهم و تاثیر گذار بر روند تحولات کالبدی منطقه    48

۳-۴ مطالعات جمعیتی منطقه ۵۱

۳-۴-۱ مقدمه    51

۳-۴-۱-۲ روند تحولات جمعیت    51

۳-۴-۱-۳ توزیع سنی و جنسی جمعیت ۵۲

۳-۴-۱-۴ پراکندگی و تراکم نسبی جمعیت    53

فهرست مطالب

عنوان   صفحه

۳-۴-۱-۵ میزان باسوادی و سطح سواد جمعیت   54

۳-۴-۱-۶ مهاجرت در منطقه ۵۵

۳-۴-۲ ویژگیهای اقتصادی   56

۳-۴-۲-۱ وضع فعالیت جمعیت    56

۳-۴-۳ پیش‌بینی جمعیت منطقه    59

۳-۵ تاسیسات زیربنایی    60

۳-۵-۱ شبکه جمع آوری فاضلاب    60

۳-۵-۲ قنوات    60

۳-۵-۳ سیستم دفع آبهای سطحی    60

۳-۵-۴ مخابرات   61

۳-۵-۴ گاز و فرآورده‌های نفتی    61

۳-۵-۶ خطوط انتقال نیرو و شبکه توزیع    62

۳-۵-۷ شبکه آبرسانی    62

۳-۶ نتیجه‌گیری   62

فصل چهارم : بررسی و تحلیل تغییرات کاربری زمین در منطقه ۱۵ ۱۲۶-۶۶

۴-۱ مقدمه ۶۶

۴-۲ تقسیمات داخلی منطقه   67

۴-۳ استانداردهای کمی شهرسازی    68

۴-۴ کاربری زمین در منطقه ۱۵   70

۴-۴-۱ کاربری مسکونی   73

۴-۴-۲ کاربری تجاری    75

۴-۴-۳ کاربری آموزشی   78

فهرست مطالب

عنوان   صفحه

۴-۴-۴ کاربری بهداشتی و درمانی   80

۴-۴-۵ کاربری اوقات فراغت ۸۳

۴-۴-۵-۱ کاربری فرهنگی – مذهبی   83

۴-۴-۵-۲ کاربری ورزشی   87

۴-۴-۵-۳ فضای سبز شهری ۸۷

۴-۴-۶ اراضی خدمات پذیرایی و جهانگردی   91

۴-۴-۷ کاربری اداری ، انتظامی ، نظامی    92

۴-۴-۸ کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری    94

۴-۴-۹ کاربری حمل و نقل   96

۴-۴-۱۰ کاربری صنعتی   98

۴-۴-۱۱ کاربری شبکه    102

۴-۴-۱۲ کاربری مسیل و حریم مسیل   102

۴-۴-۱۳ کاربری اراضی بایر ۱۰۳

۴-۴-۱۴ کاربری حریم شبکه برق    104

۴-۵ ارزیابی سطوح و سرانه ۱۰۶

۴-۶ بررسی اجمالی از تغییرات کاربری اراضی منطقه ۱۵ ۱۰۹

۴-۶-۱ بررسی تغییرات کاربری‌های مختلف منطقه ۱۵با تاکید بر کمیسیون ماده پنج   109

۴-۶-۲ بررسی تراکم ساختمانی در کاربریها    116

۴-۷ نیازمندی‌های کنونی زمین در نواحی شش گانه منطقه ۱۵   116

۴-۸ تحلیلی از عوامل اقتصادی بر تغییرات کاربری اراضی ۱۱۷

۴-۸-۱ تحلیلی از قیمت اراضی و تغییرات کاربری درنواحی مختلف ۱۱۷

۴-۹ تحلیلی از نقش مدیریت شهری در تغییرات کاربری اراضی   118

عنوان   صفحه

۴-۱۰ نتیجه‌گیری   131-122

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و آزمون و فرضیات   127

۵-۱ آزمون و فرضیات تحقیق ۱۲۷

۵-۱-۱ فرضیه اول ۱۲۷

۵-۱-۲ فرضیه دوم ۱۲۷

۵-۲ نتایج تحقیق   128

۵-۳ امکانات و فرصتها ( پیشنهادها )   131

منابع وماخذ فارسی۱۳۲٫

منابع وماخذ انگلیسی ۱۳۵

چکیده انگلیسی   136

این فایل به همراه چکیده فارسی و انگلیسی، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات : ۱۳۶

آموزش تصویری تفسیر نقشه های توپوگرافی:

برای تفسیر نقشه، از منابع زیر استفاده شده است:

۱٫ رامشت، محمد حسین (۱۳۸۵): نقشه های ژئومورفولوژی (نمادها و مجازها)، سمت، تهران.

۲٫ ثروتی، محمدرضا؛ بهنیافر، ابوالفضل (۱۳۸۶): مبانی توصیف و تفسیر نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی، پیام نور، چاپ اول، تهران.

۳٫ فوکو، آلن؛ فرانسوا رائو، ژان؛ ترجمه ی محسن پورکرمانی (۱۳۷۲): مقاطع و نقشه های زمین شناس (تمرینات زمین شناسی با تصحیح)، آفتاب چاپ دوم، تهران.

توضیح:

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳, ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳

توضیح:

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳, ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳

توضیح:

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳, ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳

توضیح:

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳, ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳

توضیح:

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳, ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳

توضیح:

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳, ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳

توضیح:

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳, ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳

توضیح:

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳, ۰٫۰۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳

دسته‌ها