بخشی از متن اصلی

چکیده

زیگموند
فروید در ۱۹۰۹ طی یک سلسله سخنرانی در دانشگاه کلارک که به دعوت روان
شناسی به نام جی. استانلی هال انجام شد، روان شناسی روانکاوانه را به
ایالات متحده معرفی کرده بنابراین در ایالات متحده نخستین بار روان شناسها
بودند که نظریات ووید را در مجامع علمی به رسمیت شناختند. امروزه تأثیر و
نفوذ فروید چنان فراگیر شده است که برخی جز آشنایی مختصری با روانکاوی هیچ
چیز دیگری از روان شناسی نمی دانند.

اگر بخواهیم در کنار رفتار گرایی
و روان شناسی هیئت نگر به یکی از نظریه های مهمتر فروید اشاره کنیم، تفسیر
او از ناخودآگاه مناسبتر است. مبنای نظریه فروید درباره ناخودآگاه این
مفهوم است که خواسته های نامقبول (ممنوع شده یا مجازات شده) دوران کودکی از
حوزه آگاهی رانده به بخشی از ناخودآگاه تبدیل می شوند و در آنجا همچنان
تأثیر خود را اعمال می کنند. ناخودآگاه به راههای مختلفی از جمله رویا،
لغزش زبان، و حرکات ادایی فشار می آورد تا محملی برای ابراز محتویات خود
بیابد. روش روانکاوی یعنی تداعی آزاد با راهنمایی روانکاو نیز خود راهی است
برای کمک به خواسته های ناخودآگاه تا به شکل کلامی ابراز شوند. طبق نظریه
سنت فروید این خواسته های ناخودآگاه تقریباً فقط یک ماهیت دارن و آن ماهیت
حسنی است. این تأکید نظریه فروید بر فعالیت مبنی کودکان یک یاز موانع قبول
آن در ابتدای مطرح شدن این نظریه بود.

فصل اول

کلیات

 

مقدمه

مکانیسم
های دفاعی من فرآیندهایی در ساختار شخصیت هستند که بر سازش روانشناختی
تأثیر می گذارند (بلک و بلک، ۱۹۹۴؛ ویلنت، ۲۰۰۰) پژوهشگران

مکانیسم
های دفاعی من، سازمان سلسله مراتبی دفاعها را در امتداد پوستار سازش یافتگی
تأیید کرده اند. (بوند، گاردنر، کریستنیم و سیگال، ۱۹۸۳؛ سمرد، گرینسپون و
فیبزگ، ۱۹۷۳؛ ویلنت، ۱۹۷۷، ۱۹۹۲؛ هان، ۱۹۷۷). مکانیسم های دفاعی که
مسئولیت محافظت از من را در مواجهه با شکل های مختلف اضطراب بر عهده دارند
(فروید، ۱۹۲۳)، بر حسب نوع کنش وری ممکن است بهنجار یا نابهنجار و کار آمد
یا ناکار آمد باشند. اندروز و سینگ و بوند (۱۹۹۳) بر اساس طبقه بندی سلسله
مراتبی ویلنت (۱۹۷۱،۱۹۷۶) مکانیسم های دفاعی را به سه سبک دفاعی رشد یافته ،
نوروتیک و رشد نایافته تقسیم کرده اند. مکانیسم های دفاعی رشد یافته به
منزله شیوه های مواجهه انطباقی، بهنجار و کارآمد محسوب می شوند. مکانیسم
های دفاعی نوروتیک و رشد نایافته، شیوه های مواجهه غیر انطباقی و ناکار آمد
هستند.

 

بیان مسئله

فرض
اصلی نظریه و فن روان تحلیلی: از آغاز بر ماهیت خود فریبی فراگیر انسان
بوده است (وستن و گاربارد، ۱۹۹۷). از نقطه نظر روان پوشی، هر عمل شناختی به
خودی خود مشکلی از نظم دهی عاطفی است. (وستن وفیت، ۱۹۹۶). بر این اساس
دفاع، تقلای هوشیار انگیخته شده ای تعریف می شود که هیجان دردناک را به
حداقل و هیجان لذت بخش را به حداکثر می رساند(وستن، ۱۹۹۸).

در تعریف
آنا فروید ۱۹۹۵) می توان یافت: «مکانیزم های دفاعی راهها و شیوه هایی هستند
که «من» با کمک آنها اضطراب و رنجش را پس زده و کنترل را روی رفتار تکانشی
و غریزی اعمال می دارد». او همچنین علائم روان آزارنده را پیامد استفاده
مستمر و عادتی از شکل خاصی از دفاع می داند.

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت ( wordقابل ویرایش) در اختیار شما قرار

می گیرد.

تعداد صفحات:۱۷۱

شناخت و رفتار درمانی

بدون دیدگاه

بخشی از متن اصلی

فهرست مطالب

چکیده   1

فصل اول : کلیات   4

مقدمه  5

بیان مسئله ۸

فصل دوم : مباحث نظری  11

تاریخچه ۱۲

شکل گیری و رشد رفتاری درمانی   20

کاربرد اولیه اصول رفتاری در زمینه بالینی    32

کاربرد فنون کنشگر : تحلیل کاربردی رفتاری  40

تکنیکهای رفتار درمانی    48

خاستگاه رویکرد رفتاری   55

فنون سنتی رفتار درمانی   60

ارزیابی رفتار درمانی    80

پیدایی شناخت درمانی    95

رویکردهای شناختی نسبت به شخصیت ۱۰۳

مفروضات کلی شناخت درمانی ۱۰۶

تلفیق رویکردهای شناختی رفتاری    120

ویژگی ها و مفروضه های رویکرد شناختی – رفتاری    125

درمان شناختی – رفتاری   134

تکنیکهای رفتار درمان شناختی ۱۴۳

پژوهش در زمینه مداخله رفتاری – شناختی    144

پژوهش در زمینه مداخله رفتاری – شناختی و دارویی    147

بنیاد علمی درمان رفتاری – شناختی   149

اصول کلی در شیوه های درمانی شناختی – رفتاری    151

ارزشیابی شناختی – رفتاری ۱۵۲

سنجش در ارزیابی و درمان شناختی – رفتاری   154

فصل سوم : بحث و نتیجه گیری    155

پیش بینی روندها   156

برایند بحث ۱۵۷

اصطلاحات مهم   158

فهرست منابع

منابع فارسی    165

منابع انگلیسی    167

پیوست   169

مقاله انگلیسی (۱)

ترجمه

مقاله انگلیسی (۲)

چکیده

در شیوه های رفتار درمانی مستقیماً بر رفتار تأکید می شد و به تفکر و استدلال فرد کمتر توجه می شد.

در
آغاز درمانگران به اهمیت شناخت اعتقاد نداشتند و نگرش محرک – پاسخ سفت و
سختی را ترجیح می دادند. آنها هر ملاحظه ای در مورد اعتقادات و نگرشها را
به عنوان بازگشتی به گونه ای از درونگری غیر علمی می دانستند. اما در پاسخ
به شواهدی که نشان می داد عوامل شناختی (یعنی افکار شخص، انتظارات و تفسیر
وی از رویدادها) اهمیت تعیین کننده در رفتار شخص دارد، بسیاری از رفتار
درمانگران تأکید بر شناخت را هم وارد درمان کردند (بندورا ۱۹۸۶).

رفتار
درمان شناختی اصلاح کلی است برای روشهای درمانی که در آنها از فنون تغییر
رفتار استفاده می شود و علاوه بر آن راهکارهای طراحی شده برای تغییر عقاید
ناسازگار نیز به آن فنون الحاق شده است. درمانگر به فرد کمک می کند که
واکنشهای هیجانی ناراحتی کننده نظیر اضطراب و افسردگی را با یادگرفتن شیوه
های موثر تری برای تفسیر و تفکر درباره تجاربش کنترل کند. مثلاً در نظریه
شناختی بک در مورد افسردگی، افراد افسرده تمایل دارند رویدادها را از
دیدگاهی منفی و خود منتقدانه ارزیابی کنند. آنها شکست را به جای موفقیت
انتظار می کشند و در ارزیابی عملکردشان تمایل به بزرگ کردن شکستها و کوچک
کردن موفقیتهادارند. رفتار درمانگران شناختی در درمان افسردگی، به مراجعان
کمک می کنند که تحریف را در تفکرشان تشخیص دهند و آنها را به واقعیت نزدیک
کنند.

برنامه رفتاری – شناختی برای کمک به کسی که می خواهد به بازار
هراسی خود غلبه کند، می تواند شامل آموزش مثبت اندیشی همراه با مواجهه زنده
باشد. درمانگر به مراجع یاد می دهد که گفت و گوهای خودشکنانه درونی را با
دستورات مثبت به خود جایگزین کند. رفتار درمانگران شناختی اتفاق نظر دارند
که تغییر عقاید فرد برای ایجاد تغییری با ثبات در رفتار مهم است. اغلب
اعتقاد دارند که شیوه های رفتاری قدرتمند از شیوه های کلامی در تأثیر گذاری
بر فرایندهای شناختی اند. برای مثال، برای غلبه بر اضطراب صحبت کردن در
کلاس، تفکر مثبت مفید است : «من درس را خوب می دانم و مطمئن هستم که می
توانم ایده هایم را به طور موثر بیان کنم »؛ «موضوع جذاب است و بقیه بچه ها
از آنچه من می گویم لذت می برند». اما ارائه موفق سخنرانی به یک همکلاسی و
دوباره برای گروهی از دوستان نیز احتمالاً از شدت اضطراب کم خواهد کرد.
عملکرد موفق احساس مهارت و تسلط ما را افزایش می دهد . در واقع گفته شده
است که همه فرایندهای درمانی موثر به فرد احساس تسلط یا خودکارایی می دهند.

با
مشاهده افراد موفق و مسلط، متقاعد شدن به این که می توانیم مشکل را حل
کنیم و قضاوت از روی نشانه های درونی که، آرام و مسلط هستیم، در ایجاد
احساس خود کارایی دخیل است. اما بیشترین احساس کارایی و عملکرد واقعی و
احساس تسلط شخص ناشی می شود. خلاصه اینکه هیچ چیز مثل موفقیت فرد را موفق
نمی کند (بندور، ۱۹۹۵).

 

فصل اول

کلیات

مقدمه :

اختلالهای
روانی در جوامع انسانی بسیار مشهود و فراوان است. در هر طبقه و صنفی، در
هر گروه و جمعی، افراد نامتعادل وجود دارند بنابراین در مورد همه اعم از
کارگر، محصل، معلم، پزشک، زارع، استاد دانشگاه و غیر خطر ابتلا به ناراحتی
های روانی وجود دارد، به عبارت دیگر هیچ فردی در برابر امراض روانی مصونیت
ندارد. پیچیدگی های تمدن و مشکلات همراه با آن، فشارهای روانی ناشی از
زندگی اجتماعی، فقر و مشکلات اقتصادی، نابسامانی های خانوادگی، الگوهای
ناصحیح تربیتی والدین و نظایر اینها عوامل به وجود آورنده اختلال ها و
ناهنجاری روانی هستند (شاملو، ۱۳۶۶، ص۱۷).

 

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت docx در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات:۱۶۹

بخشی از متن اصلی :

چکیده

این
تحقیق که با عنوان بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و
تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران انجام شده است از نوع تحقیقات توصیفی
می‌باشد .

 اهداف مد نظر تحقق

۱- بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدیران .

۲- ارائه پیشنهادها و راه حلهای مناسب به مسئولین به منظور بهبود فرایند مدیریت و آموزش مدیران .

 در ارتباط با اهداف موفق سئوالات زیر نیز برای محقق مطرح بوده است .

۱- آیا انتخاب مدیران با شرایط مندرج در آیین نامه انتصاب مطابقت دارد ؟

۲- آیا مدیران مدارس دوره های کار آموزی و آموزش ضمن خدمت مورد نیاز پست مورد تصدی خود را گذرانده اند ؟

 جامعه آماری

جامعه آماری را کلیه مدیران شهری شهرستان ساوجبلاغ که تعداد آنها ۹۲ نفر می باشند تشکیل می‌دهد .

 ابزار گردآوری اطلاعات

ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای است که شامل ۱۵ سؤال ( ۱۳ سؤال پاسخ بسته و ۲ سئوال پاسخ باز ) می باشد .

 

اطلاعات به دست آمده در برگیرنده نتایج زیر بوده است :

۱- انتصاب مدیران بر اساس ضوابط مندرج مندرج در دستورالعمل بوده است .

۲- مدیران از نظر گذراندن دوره های ضمن خدمت با کمبود جدی مواجه می باشند .

 

بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد می گردد که :

۱- بکار گیری مدیران آموزش دیده در پستهای مدیریتی بری دست یافتن به کارآیی بیشتر

۲- فراهم آوردن آموزشهای مکاتبه ای و گواهی معتبر و تشویق مدیران در امر آموزش .

۳-
حداقل سالی دو جلد کتاب جدید در رابطه با مدیریت آموزشی در اختیار مدیران
جهت مطالعه قرار گیرد و از آن آزمون بعمل آید بر اساس نتایج حاصله گواهی
ضمن خدمت صادر گردد .

۴- پیشنهاد می شود جهت یافتن اطلاعات دقیق و
کامل تحقیق جداگانه با تفکیک سه مقطع ( ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه ) در
شهرستان ساوجبلاغ صورت گیرد .

 فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهداف تحقیق
 • روش انجام تحقیق
 • اهمیت موضوع تحقیق
 • محدودیتهای تحقیق
 • تعریف واژه ها و اصطلاحات
 • خلاصه از سایر فصلها

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

 • مقدمه
 • ادبیات
 • سابقه موضوع تحقیق

 

فصل سوم : روش تحقیقی

 • مقدمه
 • عنوان تحقیق
 • اهداف کلی تحقیق
 • نوع تحقیق
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه
 • ابزار تحقیق
 • محدودیت های تحقیق
 • موقعیت تاریخی و جغرافیایی شهرستان ساوجبلاغ
 • اطلاعات کلی درباره مدارس شهرستان ساوجبلاغ

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

فصل پنجم :

 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات

 

منابع و مأخذ

 • ضمائم

 

فهرست جداول

 • جدول شماره ۱ ( میزان تحصیلات مخاطبین )
 • جدول شماره ۲ ( رشته تحصیلی مخاطبین )
 • جدول شماره ۳ ( سابقه رسمی مخاطبین )
 • جدول شماره ۴ ( سابقه خدمت در شهرستان مخاطبین )
 • جدول شماره ۵ ( سابقه خدمت در پست مدیریت مخاطبین )
 • جدول شماره ۶ ( سابقه خدمت قبل از مدیریت مخاطبین )
 • جدول شماره ۷ ( بومی وو غیر بومی بودن مخاطبین )
 • جدول شماره ۸ ( انتصاب قبل و بعد از انتصاب مخاطبین )
 • جدول شماره ۹ ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبین )
 • جدول شماره ۱۰ ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبین )
 • جدول شماره ۱۱ ( نظر خواهی از مخاطبین )
 • جدول شماره ۱۲ ( مدرک تحصیلی قبل از انتصاب مخاطبین )
 • جدول شماره ۱۳ ( میزان مطالعه مخاطبین )
 • جدول شماره ۱۴ ( زمان انتصاب مخاطبین )
 • جدول شماره ۱۵ ( رشته تحصیلی قبل از انتصاب مخاطبین )

 

 

فصل اول : کلیات

 

– مقدمه

– بیان مسئله

– اهداف تحقیق

– روش انجام تحقیق

– اهمیت موضوع تحقیق

– محدودیتهای تحقیق

– تعریف واژه ها و اصطلاحات

– خلاصه ای از سایر فصلها

 

مقدمه

بدون
شک در دوران کنونی شاید هیچ شغلی نباشد که پرداختن به آن به آموختی مقدمات
و مهارتهای خاص نیاز نداشته باشند در میان مشاغل حرفه ای جهان آموزش های
پیش از خدمت بخش جدا ناشدنی و انکار نا پذیر ان شغل به شمار می آید و همه
داوطلبان چنان مشاغلی باید گواهینامه های علمی و فنی استواری مبنی بر طی
موفقیت آمیز دوره حرفه ای پیش از خدمت را ارئه دهند تا پروانه آغاز کار
دریافت دارند .

مدیریت آموزش و پرورش در شمار یکی از مشاغل حرفه ای
است که به دلیل اهمیت و تأثیر عظیمی که در سرنوشت دانش آموزان دارد پرداختن
به آن بدون گذراندن دوره آموزش پیش از خدمت و احراز و شایستگیهای علمی ،
فنی و اخلاقی یا در موارد ویژه طی دوره های آموزش ضمن خدمت نباید مجاز
شمرده شود .

هم اکنون در سراسر جهان پیشرفته برای مدیران آموزشگاهها و
دیگر مسئولانی که در نظام های آموزش و پرورش به مدیریت می پردازند دوره
های حرفه ای و تخصصی گوناگونی در دانشگاهها و دیگر مراکز آموزشی عالی بر
پاشده و داوطلبان چنان مشاغلی با طیب آن دوره ها خود را برای کار مدیریت و
اداره نهادهای آموزشی آماده می سازند . از سوی دیگر در نظام آموزش و پروورش
بشیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه اقتصادی اجتماعی رسم
و سنت کهن آن است که از میان جامعه معلمان آنان را که درخشش و شلیستگی فنی
و شغلی در کار تدریس دارند به کار مدیریت آموزشگاه یا سازمان آموزش و
پرورش منصوب کنند ، در این زمینه بی آنکه در اهمیت سابقه آموزش برای مدیران
آموزشگاهها یا واحدهای آموزش و پرورش تردید شود باید یاآور شد که در مرتبه
نخست مهارتهای لازم برای اداره کردن یک آموزشگاه یا واحد آموزشی و تجربه
کامیاب معلمان در اتاق درس ارتباطی ندارد و مردر مرتبه دوم تجربه ممتد
تدریس ویژگیهای معلمی می تواند در راه اعمال مدیریت مؤثر آموزشی موانع غیر
لازم پدید آورد . کامیابی در کار مدیریت اموزشگاهها و مشاغل کلیدی و سیاست
گذاری نظام آموزش و پرورش به‌اگاهی ها و دانش های خاص و دیگری جز هنر معلمی
وابسه است هم اکنون گروه بس عظیمی از کارکنان آموزش و پرورش کشور عهده دار
وظیفه مدیریت و کارگردانی مناطق و ادارات ستادی و اجرایی آموزش و پرورش و
سازمانهای سیاست گذاری نظام در سراسر کشور هستند و شایسته آن است که همه
نامزدان و دارندگان شغل مدیریت در همه رده های آموزشی کشور هرگز به مقام
مدیریت منصوب یا در آن مقام تثبیت نشوند مگر پیش از انتصاب یا در زمان تصدی
دوره ای را به صورت شرایط و ابزار ابقای شغل مدیریت با کامیابی طی کرده یا
طی نمایند البته تا زمانب که چنین آرمانی به تحقق برسد باید تلاش شود تا
مدیران مشاغل و داوطلبان دستیابی به مشاغل مدیریت بیش از تصدی یا در زمان
تصدی بتواند با طی دوره های خاص مدیریت خود را با شایستگیهای علمی و فنی
مجهز گردانند و با نگرشها و دیدگاههای امروز دانش مدیریت آشنا شوند .

در
وضع آرمانی همه دانشکده های علوم تربیتی ، علوم اجتماعی و مدیریت کشور
باید تجهیز شوند تا با همکاری وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل اجرائی
مناطق دوره های گوناگون مدیریت برای مدیران شاغل و داوطلبان مدیریت برپا
دارند آنان پس از طی آن دوره ها بتوانند با کامیابی و تسلط بیشتر به وظیفه
سنگین ،‌پیچیده و دشوار هدایت و رهبری نظام آموزشی بپردازند و تراز بهره
وری نظام را افزایش دهند .

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات : ۱۱۰

بیماران معتاد تزریقی

بدون دیدگاه

بخشی از متن اصلی :

چکیده

با توجه به افزایش معتادان تزریقی و موارد بستری آنان در بخش‌های عفونی و پیچیدگی‌های مشکلات پزشکی آنان، درک بهتر ویژگیهای
بیماریهای عفونی در این افراد ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی
اپیدمیولوژی، شیوع و سیر انواع بیماریهای عفونی برروی ۱۲۶ مورد بستری در
۱۲۲ معتاد تزریقی در بخش‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از خرداد
۸۱ الی دی ۸۲ انجام شده است. عفونت‌های این افراد در گروه‌های پوست و بافت
نرم، استخوان و مفاصل ، اندوکاردیت و عروقی، ریوی و سل، هپاتیت، CNS ،
داخل شکمی، Sepsis و ایدز مورد بررسی قرار گرفت. شایع‌ترین گروه‌های بیماری
به ترتیب عفونت‌های پوست و بافت نرم ، ریوی و هپاتیت بود. آبسه بافت نرم،
پنومونی و سلولیت به ترتیب بیشترین فراوانی را داشتند. تب شایعترین شکایت و
فراوان‌ترین یافته غیر طبیعی بود. شایع‌ترین علل تب به ترتیب عفونت‌های
ریوی، عفونت‌های جلدی و بافت نرم و علل غیر عفونی بود. سرولوژی HIV
در ۲۰ بیمار( ۷/۳۵%) از ۵۹ بیمار مثبت بود. ۹ مورد سل ریوی اسمیر مثبت ۲۷%
عفونت‌های ریوی را تشکیل می‌داد. متوسط زمان بستری ۱۴ روز بود. ۳/۵۷%
بیماران با بهبودی ترخیص، ۱/۸% ارجاع، ۱۷% بیمارستان را ترک و ۷/۱۷ % فوت
کردند.

 

مقدمه

عفونت
در معتادان تزریقی به علت پیچیدگی ‌ مشکلات پزشکی این بیماران و وضعیت
روانی اجتماعی خاص آنان همواره برای پزشکان مشکل‌ساز بوده‌است. عفونت
شایع‌ترین علت مرگ در معتادان تزریقی است. (۷) روش برخورد با بیماریهای
عفونی در این بیماران نیازمند درک حالات رفتاری معتادان و تکامل روشهای
مواجهه با مشکلات آنان می‌باشد به نحویکه منجر به اقدامات درمانی
موفقیت‌آمیز گردد. بیشتر پیچیدگی‌های عفونت‌های مرتبط با مواد مخدر از
انتشار عوامل عفونی بین معتادان به تزریق هروئین رخ می‌دهد.(۸)

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات : ۸۰

پایان نامه بررسی علل افسردگی زنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان نیشابور بخش تحت جلگه

چکیده تحقیق
افسردگی پاسخ طبیعی فرد به فشارهای زندگی است. در این اختلال فرد دارای حالات غمگینی گرفتگی و بی‌حوصلگی است خصوصیات اصلی حالات افسردگی کاهش عمیق میل به فعالیتهای لذتبخش روزمره مثل معاشرت تفریح ورزش و تغذیه است افسردگی تنها برنامه ناهنجاری تلقی می‌شود که با واقعه ایجاد کننده آن متناسب نباشد.
امروزه متاسفانه بیماری افسردگی یکی از بیماریهای رایج در میان اقشار مختلف مردم است. در بیماری افسردگی واکنش‌ها غیرطبیعی هستند یعنی انسان در برابر ناملایمات و شکست‌ها بیش از حد افسرده می‌شود. 
علل ابتلا به این بیماری ارث، تغییرات شیمیایی، از دست دادن والدین در کودکی و حوادث ناخوشایند زندگی و بیماریهای جسمی مختلف و استفاده از داروها می‌تواند باشد. مطالعات ثابت کرده است که اگر کسی در دوران رشد مصیبت و غم بزرگی مثل مرگ یکی از والدین یا فرد مهمی از خانواده دیده باشد نسبت به افسردگی حساسیت بیشتری دارد. افسردگی از شایعترین مشکلات روانی افراد است بطوری که حدس زده می‌شود ۷۵% افرادی که در موسسات درمانی بستری می‌شوند دچار افسردگی هستند. 
میزان افسردگی در میان زنان افزایش چشمگیری پیدا کرده است بطوری که در برخی پژوهشهای به عمل آمده افسردگی در زنان ۳ الی ۴ برابر بیشتر از مردان است در این میان زنان خانه دار بیشترین میزان افسردگی را به خود اختصاص داده‌اند.

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: «کلیات تحقیق»
مقدمه
بیان مساله
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم: «پیشینه تحقیق»
تاریخچه افسردگی
تعریف افسردگی
نشانه‌های افسردگی
شخصیت افسردگی
خلق افسرده
حمله افسردگی شدید
شیوع افسردگی شدید
محیطهای افسردگی زا 
علل افسردگی
به چه دلیل احتمال ابتلا زنان به افسردگی بیشتر از مردان است
طبقه بندی افسردگی روانی
انواع افسردگی
انواع نظریه درباره افسردگی
آشنایی با داروهای ضد افسردگی
درمان افسردگی
فصل سوم:«روش اجرای تحقیق»
مقدمه
روش تحقیق
طرح تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
اعتبار و روایی پرسشنامه بک (BDI)
روش جمع آوری اطلاعات
روشهای آماری
فصل چهارم:«تجزیه و تحلیل آماری»
مقدمه
آزمون فرضیه
فصل پنجم:«خلاصه بحث و نتیجه گیری»
ارائه یک خلاصه کوتاه از فصل‌های گذشته
بحث در زمینه یافته‌ها (اهمیت، تفسیر نتیجه گیری)
نتیجه‌گیری
پیشنهاداتی برای مقابله با افسردگی
پیشنهادات تحقیق
محدودیتهای تحقیق
پرسشنامه
منابع و ماخذ

فهرست جداول
جدول ۳-۱ بررسی امتیازات بدست آمده از پرسشنامه
جدول ۴-۱ مقایسه میانگین انحراف استاندارد و t محاسبه شده 
جدول شماره ۴-۲ توزیع فرمانی میزان افسردگی افراد نمونه بر اساس شاغل بودن
جدول شماره۴-۳ توزیع فراوانی میزان افسردگی افراد نمونه بر اساس غیرشاغل بودن
جدول شماره ۴-۴ توزیع فراوانی میزان افسردگی افراد نمونه بر اساس وضعیت شغلی
فهرست نموداری
نمودار شماره ۴-۱: درصد میزان افسردگی شاغلین
نمودار شماره ۴-۲: درصد میزان افسردگی غیرشاغلین
نمودار شماره ۴-۳: میزان افسردگی شاغلین و غیرشاغلین

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر برگرایش زنان به اشتغال 
مقدمه
اشتغال زنان که بیش از هر چیز به سبب نیازهای اقتصادی پدید آمده است پس از بروز جنگهای دراز مدت در مغرب زمین و کمبود نیروی انسانی دامنه وسیعی پیدا کرده است و با بکار گرفتن زنان در واحدهای تولیدی، زمینه اجتماعی اشتغال آنان در عرصه های گوناگون فراهم آمد. اگر چه دگرگونیهای بنیادی که در اتباط با زنان اتفاق افتاده است منجر به تحول نقش و جایگاه اجتماعی آنان در بخشهایی از جامعه شده و زن را به حوزه ای وارد نموده که قبلاً تحت نفوذ و سلطه مردان بوده است. لکن این تحول در موقعیت اجتماعی هنوز نتوانسته است موقعیت نابرابر زن و م رد در خانواده را دگرگون سازد؛ تا جایی که زنان فشارهای مضاعفی را به دلیل ایفای نقش های چندگانه تجربه می کنند و به عبارت دیگر این تحولات نتوانسته روابط اقتدار گرایانه و نابرابر بین زن و شوهر را به مرد واگزار کند و زن بتواند در تصمیم گیریهای مرتبط با خانواده نقش و حضور موثری داشته و در نهایت بتواند روابط خود با دیگر اعضاء را بر اساس احترام متقابل تنظیم کند.
اشتغال از دیدگاه کلان اقتصادی از جنبه های مختلفی همچون درآمد زایی ، تولید و کارآفرینی توسعه دانش و فناوری و غیره اهمیت دارد. واز دیدگاه اجتماعی نیز به انسان منزلت ،جایگاه و موقعیت اجتماعی و حس اعتماد به نفس می بخشد.(پاسبان ،۱۵۴:۱۳۸۵)

منابع و ماخذ
۱-اسمیلی  ، کاوول(۱۳۸۴) ، راهنمای مادران شاغل؛مترجم :مقدم  ، فریبا ، تهران.
۲-امیرخانی  ،علی  ،(۱۳۹۲) نگهبان خانواده  ، سال هفتم  ، شماره بیست و هفتم.
۳-احمدی شاپور آبادی  ، محمدعلی  ،(۱۳۸۶) ، اشتغال زنان روستایی  ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، سال پنجم  ،شماره ۱
۴-بهرامی بهنوش (۱۳۸۴)اشتغال زنان وعوامل اجتماعی موثر برآن  ، مطالعه موردی فرهنگیان زن ناحیه ۴شهرستان کرج.
به همراه پرسشنامه و مدل نظری

پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متاحل در قالب فایل ورد ۷۳ صفحه قابل ویرایش

بخشی از متن اصلی :

چکیده

این
تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی
می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی اجتماعی
را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت .
شاید بتوان گفت که یکی از بهترین موقعیت هایی که می توان از سازگاری سخن
گفت زمانی باشد که از سلامت روانی و بهداشت روانی گفتگو می شود سلامت روانی
رابطه تنگاتنگ و نزدیکی بسیار با سازگاری دارد
. ( اسلامی نسب ، ۱۳۷۳ )

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان می باشد .

نمونه هایی از فرضیه پژوهش عبارتند از :

۱-   بین مردان و زنان از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد .

۲-  
بین افرادی که ازدواج فامیلی دارند و افرادی که ازدواج غیر فامیلی دارند
از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد .

جامعه آماری و روش نمونه گیری :

جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد قوچان می باشد .

در
این پژوهش ، نمونه گیری از کل جامع مورد نظر صورت گرفت که ۱۰۰ نفر را با
استفاده از نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب کردیم . قابل ذکر است که از
این ۱۰۰ نفر ، ۷۰ نفر زن و ۳۰ نفر مرد انتخاب شدند .

در این نوع
نمونه گیری ، نشانه ها یا واحد های مورد مطالعه برای گروه نمونه به گونه ای
انتخاب می شود که همه آنها فرصت برابری در انتخاب شدن دارد و هر انتخاب
نیز از انتخاب دیگر مستقل می باشد .

نتیجه گیری

به طور کلی با
بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی ، نوع ازدواج و تعداد فرزندان با سازگاری
زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد قوچان ، این عوامل در سازگاری
زناشویی تاثیر گذار نمی باشند

فهرست مطالب

عنوان
صفحه

چکیده
  
۳

فصل اول: کلیات

مقدمه

  
۵

بیان
مسئله  
۷

اهداف
تحقیق
۸

ضرورت و اهمیت
تحقیق
۸

فرضیه های
پژوهش   
۹

تعریف نظری و عملیاتی واژه
ها
۹

فصل دوم: پیشینه ی تحقیق  

مقدمه   
۱۱

نظریه ی مثلثی
عشق   
۱۲

انواع
عشق  
۱۳

دلایل درست
ازدواج   
۱۴

روش های مطالعه برای انتخاب همسر   16

عوامل
مربوط به شرایط
زندگی  
۱۷

معیارهای ازدواج
موفق  
۱۸

تعریف
سازگاری
۲۰

خصوصیات
سازگاری  
۲۱

راه های سازش یا
سازگاری
۲۲

مراحل
بحران
۲۳

روش های مداخله در بحران   24

خصوصیات
انسان
سازگار
۲۵

تعارضات در زندگی
زناشویی  
۲۶

عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می سازند ۲۷

عوامل
مؤثر در سازگاری
زناشویی
۲۹

راه های مقابله با اختلالات
زناشویی  
۳۱

رابطه ی ملاک های گزینش همسر با موفقیت در زندگی زناشویی   33

لازمه
ی حفظ روابط
زناشویی  
۳۴

تعهد در زندگی
زناشویی  
۳۴

چالش های زندگی
مشترک
۳۵

تعادل بین نیاز به وابستگی و نیاز به
استقلال   
۳۷

خانواده ی
نابسامان  
۳۹

علل خانواده ی
نابسامان  
۴۰

عوارض خانواده ی نابسامان   41

تحقیقات انجام شده درباره ی موضوع   43

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه   
۴۵

روش
تحقیق
۴۶

جامعه ی آماری

۴۶

نمونه و روش نمونه
گیری
۴۶

ابزار جمع آوری
اطلاعات
۴۶

روش اجرا و نمره
گذاری  
۴۷

روش های گردآوری
اطلاعات  
۴۷

روش های
آماری
۴۸

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

جدول ۱ –
۴
۵۰

جدول ۲ –
۴
۵۱

نمودار ۱ –
۴
۵۲

جدول ۳–
۴
۵۳

فرضیه
۱  
۵۳

جدول ۴ –
۴
۵۳

جدول ۵ –
۴
۵۴

فرضیه
۲  
۵۴

جدول ۶ –
۴
۵۴

جدول ۷ –
۴
۵۵

فرضیه
۳  
۵۵

جدول ۸ –
۴
۵۵

جدول ۹ –
۴
۵۶

فرضیه
۴  
۵۶

فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث

مقدمه
  
۵۸

بحث و نتیجه
گیری   
۵۸

محدودیت های تحقیق
  
۶۰

پیشنهادات  
۶۱

منابع و
مآخذ
۶۳

پیوست
ها  
۶۶

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات : ۷۳

بخشی از متن اصلی :

مقدمه

((قال الله تبارک و تعالی : (( و امراهلک
و باصلاۀ و اصبر علیه )).

و تو اهلت را به برپایی نماز بخوان و در
این امر پایداری و صبوری پیشه کن. (قرآن کریم ـ طه ).

عبادت رمز کمال آدمی است و خداوند متعال
شایسته عبادت است. ره یافتگان به سوی حق جز از ساییدن پیشانی بر خاک در آستانه معبود
به تعالی نرسیدند و برترین آنها در عالم محمد رسول الله(ص) بود که خدایش او را به حق
بنده و رسول خویش نامید و به یمن بندگی او مقام رسالت را به وی اعطا نمود و او را امین
وحی خود دانست اهمیت عبادت تا بدانجاست که حتی برترین بنده خدا نیز ملزم به انجام آن
است او چنان به عبادت می پردازد و نماز می خواند که به معراج می رود و رمز آن را گوشزد
می کند.

نماز معراج انسان با ایمان است. عالم تسبیح
گوی خداوند متعال می باشد و سزاوار نیست که ما چنان نباشیم.

((نماز یاد یار ، سرود سبز دیدار است که
جان آدمی را آرامش می بخشد و او را همدوش عرشیان می کند. این هدیه ناب آسمانی، زمزمه
دلنشین پرستش است که در هنگامه وصال، شیفتگان حضرت دوست را به زیارت فرا می خواند و
روح عطشناکشان را از شهد سیراب می سازد پرواز دل در فضای قرب حق، جز با نماز و راز
و نیاز ممکن نیست . آنان که حلاوت نیایش و بندگی را چشیده اند معراج خود را در رکوع
و سجود و قیام و قعود جستجو می کنند. راز خرمی دل ابرار و صفای جان احرار، در این فرضیه
قدسی نهفته است.

اگر نمازگزار، با طراوت و طهارت جسم و جان،
این دعوت زلال حق را اجابت کند و از سرسوز در محضر ربوبی حضور یابد، طعم نور را می
چشد، رنگ جاودانگی می گیرد، از سر تا پا متبرک می شود و از خاک به افلاک می رسد))
(دیلمی ، ۱۳۸۱ )

و اینک در دنیایی که بر اساس سیاستهای استعمار
جهانی عمر و استعداد بسیاری از جوانان و نوجوانان در میادین ورزشی و هنری قتل عام می
شود و قهرمانان قلابی و بدنی بر جایگاه سرداران سرافراز صحنه های ایمان و دانش و کار
و هنر تکیه می زنند و به جای هدایت و حمایت از نسل جوان درصحنه های فکر و فرهنگ و سازندگی،
همه امکانات اقتصادی و تبلیغاتی در جهت سرگرم کردن و خراب کردن و به اصطلاح پر کردن
اوقات فراغت جوانان مصرف می شود، بر ماست که روح تقویت دین و پرستش خدای متعال را در
جوانان و نوجوانان این سرزمین زنده نگه داریم اقامه نماز جماعت در مدارس و مساجد و
اردوگاهها و دیگر مجامع ، یکی از پرثمرترین و کار آمدترین حرکتهای فرهنگی و آموزشی
است. که همکاران متدین و دلسوز بذر ایمان را در دل نونهالان و نوجوانان میهن اسلامی
کاشته و زمینه بروز، ارزشهای دینی و اسلامی را در نسل آینده ساز فراهم نموده است.

۱ ـ
مقدمه

۳ ـ
توصیف وضعیت موجود و بیان مسئله

۵ ـ
اهمیت وضرورت پژوهش

۱۳ ـ
تعیین هدفهای کلی و ویژه

۱۴ ـ
بیان پرسشهای اساسی در طرح مطالعاتی

۱۵ ـ
مبانی نظری

۳۸ ـ
پیشینه تحقیق

۳۹ ـ
گردآوری شواهد (۱)

۴۳ ـ
تجزیه وتحلیل و تفسیر داده ها

۴۳ ـ
انتخاب راه حل موقتی

۴۴ ـ
اجرای طرح جدید ونظارت بر آن

۴۸ ـ
گردآوری شواهد(۲)

۶۸ ـ
توصیه به معلمان

۷۰ ـ
پیشنهادات

۷۱ ـ
محدودیتها ی پژوهش

۷۲ ـ
نتیجه گیری

۷۴ ـ
پرسشنامه

۷۶ ـ
منابع وماخذ

ـ
ضمائم وپیوستها

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با
فرمت
word و قابل ویرایش در اختیار
شما قرار
می گیرد.

تعداد صفحات : ۸۰

بخشی از متن اصلی :

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران» با هدف بررسی تاثیر برخی عوامل بر طلاق صورت گرفت.

طرح پژوهش در این تحقیق توصیف نمی‌باشد. جامعه آماری متشکل از ۶۰ زن شهر تهران می‌باشد و به روش تصادفی، با در نظر گرفتن تمایل آزمودنیها برای شرکت در آزمون انتخاب گردیده‌اند.

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه معبد می‌باشد.

جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند راهه (Anoua) استفاده شد، تحلیل نتایج نشان داد:

کلید واژه:

جهت گیری دینی: Religious orientation

طلاق: Piuorce

فصل اول

مقدمه

نقش
دین در رابطه با بهداشت و شفا از قرون بسیار دور شناخته شده است. در طول
هزاران سال دین و پزشکی در مداوا و کاهش رنجهای انسان شریک یکدیگر بوده‌اند
(ساچمن و ماتیوز، ۱۹۹۸) متخصصان بهداشت روانی نیاز دارند که از اثرات مثبت
دین آگاه شوند. تئوریهای آسیب شناختی و روان درمانی سکولار هستند و به دین
به عنوان عاملی برای سلامت نپرداخته‌اند. در حقیقت در سالهای ابتدایی دین
را به عنوان یک عامل ضد‌بهداشتی معرفی کردند. در حالیکه فقط دین بیرونی است
که با جنبه‌های ناسالم زندگی ارتباط دارد ولی دین درونی شده و اعتقادات
قلبی و واقعی به طور موثر و مثبتی بر بهداشت روان اثر می‌گذارد (نیکویی،
۱۳۸۳)

طلاق را از مهمترین پدیده‌های حیات انسانی تلقی می‌کنند. این
پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمامی جوانب و اضلاع جامعه انسانی است. نخست
یک پدیده روانی است زیرا بر تعادل نه‌تنها انسانها- بلکه فرزندان، بستگان،
دوستان‌و نزدیکان آنان اثر می‌گذارد. در‌ثانی پدیده‌ای است اقتصادی «چه» به
گسست خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی می‌انجامد و ایجاد تعادل روانی
انسانها، موجبات بروز اثراتی سهمگین در حیات اقتصادی آنان نیز فراهم
می‌سازد. گذشته از این، طلاق پدیده‌ایست موثر بر تمامی جوانب جمیعت در یک
جامعه، زیرا از طرفی بر کمیت جمعیت اثر می‌نهد. چون تنها واحد مشروع و
اساسی تولید مثل یعنی خانواده را از هم می‌پاشد، از طرف دیگر بر کیفیت
جمعیت اثر دارد. چون موجب می‌شود فرزندانی ؟؟؟؟؟؟ از منتهای خانواده
تحویل‌جامعه گردند، که به احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در راه احراز مقام
شهروندی یک جامعه‌اند. (ساروخانی، ۱۳۷۲). 

طلاق همان گونه که یک
پدیده اجتماعی است و در راه شناخت آن به علل و عوامل اجتماعی باید پرداخت
یک پدیده روانشناختی یا بهتر (روانشناختی- جامعه شناختی) نیز‌هست. باید از
طریق آموزش، حساس‌سازی انسان‌ها، آگاه سازی آنان و در نهایت ایجاد همدلی
چنان کرد که حتی نام طلاق، زشت باشد انسان را ناخوش آید و دل را آزار دهد.

حراست
از میثاق مقدس زوجیت، هدفی پاک و بزرگ است، چه برای سعادت انسانها، چه
برای جامعه، در کشاکش گردونه زندگی، آنانی باقی می‌مانند که رشته‌های پیوند
خانوادگی آنان مستکم‌تر است. در سختیهای زندگی تنها خانواده پیام آور
جاودان محبت و حمایت است و آنان که به دیگر نهادها دل خوش کنند، با شکست
روبرو می‌شوند (ساروخانی، ۱۳۷۴).

بیان مسئله

در
بین تمام نهادها، سازمانها و موسسات اجتماعی خانواده نقش و اهمیتی خاص
دارد، تمامی آنان که در باب سازمان جامعه اندیشیده‌اند، همه مصلحین و
اندیشمندان بر خانواده و اهمیت حیاتی آن بر جامعه، تاکید ورزیده‌اند.
بدرستی هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ادعای سلامت کند چنانچه از خانواده‌های سالم
برخوردار نباشد، باز بی هیچ شبهه هیچ یک از آسیبهای اجتماعی نیست که فارغ
از تاثیر خانواده پدید آمده باشد (ساروخانی، ۱۳۷۰) با توجه به اهمیتی که
جوامع امروزی برای تداوم و بقاء خانواده و سلامت بهداشت روانی افراد جامعه
قائل است بررسی مشکلات و عواملی که منجر به زوال خانواده و سرانجام ریشه
دار شدن این مشکلات که منجر به جدایی می‌گردد ضروری بنظر می‌رسد.

تحقیقات
انجام شده در خصوص خانواده تا سال ۱۹۷۰ حول محور طلاق و اثرات روانی و
اجتماعی آن بر روی اعضای خانواده بوده است و در این میان نقش دین به عنوان
یک عامل مهم‌قابل توجه است. تا سالهای اخیر معمولا نقش دین در بررسی‌های
مربوط به خانواده و رضایتمندی زناشویی نادیده گرفته شده است. (غباری بناب،
۱۳۸۰) (به نقل از نیکویی).

گیلن و پوز (۱۹۸۸) هم چنان اسپروسگی و
هاگستون (۱۹۷۸) نشان داده‌اند افرادی که برای مدت طولانی با هم زندگی
می‌کنند دین را به عنوان مهمترین عامل رضایت مندی در زندگی‌تلقی می‌کنند.
جریگان و‌ناک بعد از‌بررسی تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که دین مهمترین
عامل ثابت و پایداری در ازدواج است (همان منبع). 

کیم و دیگران (۲۰۰۴) به این نتیجه رسیدند دین با هیجانات مثبت مثل خوش خلقی، مهربانی، اعتماد به نفس، توجه و آرامش رابطه مثبت دارد.

فهرست مطالب

عنوان  

چکیده 

فصل اول:

مقدمه 

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش 

متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها

فصل دوم:

دین و تعاریف آن 

دو معنی برای دین در تاریخ ادیان  

مشکلات مربوط ه ارائه تعریف جامع از دین  

خاستگاه و نقش دین

تاریخچه دینداری 

ضرورت دینداری و خدا پرستی

ارزش زندگی دینی 

آثار دین در زندگی 

فواید دینداری در حیطه روان شناختی 

نقش روانی دین 

دین و جامعه  

نقش اجتماعی دین 

علل رویگردانی از دین  

روشهای اندازه گیری دینداری

تاریخچه روانشناسی دین  

حوزه‌های مطالعه روابط روان شناسی به دین 

دیدگاه‌های نظری در مورد دین

طلاق و تعریف آن 

تاریخچه طلاق در جوامع قدیم

طلاق در ادیان  

طلاق در کشورهای مختلف 

نظر اسلام پیرامون طلاق  

مشکلات ناشی از طلاق  

علل و عوامل طلاق

دیدگاه‌های نظری پیرامون طلاق

تحقیقات پیشین در زمینه دینداری و طلاق

فصل سوم:

طرح پژوهشی  

جامعه آماری  

روش تحقیق  

ابزار پژوهش  

روش جمع آوری اطلاعات 

فصل چهارم:  

تجزیه و تحلیل داده‌های آماری

توصیف داده‌ها  

تحلیل داده‌ها  

فصل پنجم:

خلاصه نتایج پژوهش

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادات

منابع  

پیوست 

 

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات : ۱۳۴

پیشگفتار:
مسئولیت تربیت: آری، پدری، مادری و معلمی یک مسولیت
پذیری است، آنکس حق دارد که خود را در معرض این مسئولیت قرار دهد که قادر
به ادای آن باشد.
دشواری تربیتی فرزندان زیاد و پر دامنه است، والدین
خاص خانواده ای ویژه و مخصوص نیست که همه طبقات به نحوی با آن درگیرند.
رفتارهای غیر عادی کودکان در سنین مدرسه بسیار مساله آفرین است.
کودکان
در آغاز  زندگی و حتی در مراحل بعدی حیات حالات و رفتاری دارد که ممکن است
عملکرد او به گونه ای نباشد که خانواده و مربیان خواستار آنند ما برای
ایجاد تغییردر رقتار ناگزیریم از دو دسته عوامل جهت دهنده و بازدارنده
استفاده کنیم.
منظور ما از عوامل جهت دهنده آنهایی هستند که برای کودک
تائید و تصدیق اند  وآنها را عواملی برای تکرار رفتار می داند و منظور از
عامل دوم که نقش کنترل و ترمز را برای کودک ایفا کرده و سبب آن می شود که
شخص از عملی دست بردارد.

فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول: :طرح تحقیق
موضوع تحقیق
تاریخچه
بیان مساله
اهداف کلی
اهداف جزئی
فرضیات
روش تحقیق
اهداف آنی
اهداف غایی
بیان محدودیت های تحقیق
تعریف مفاهیم و واژه ها
فصل دوم: متدولوژی
سابقه تحقیق
۱- مشکلات در خانواده
۲- مشکلات مدرسه
۳- در برخودردها و روابط:
کمبود محبت
افراط در محبت
وابستگی های شدید
حسادت ها
ترس و اضطراب
عدم تعادل عاطفی
علل اقتصادی
علل فرهنگی
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
ابزار گردآوری داده ها
روش های تحلیل داده ها
فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات و پیوست ها و ضمائم
نتایج
پیشنهادات
منابع ومآخذ
پیوست ها و ضمائم

دسته‌ها