سموم سیانوباکتریایی

بدون دیدگاه

بخشی از متن اصلی
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
چکیده    
مقدمه    
فصل اول: انواع سیانوباکترها و ویژگیهای بیولوژیکی، ظاهری و بلومهای سمی آنها    
1-1- تاریخچه    
1-2- ویژگیهای ساختاری و بیولوژیکی سیانوباکترها    
1-3- بلومهای سمی (شکوفایی) سیانوباکترها    
1-4- مهمترین راسته‎های جلبک‎های سبز ‎- آبی    
1-5- تقسیم‎بندی سیانوباکترها از لحاظ شکل ظاهری    
1-5-1- سیانوباکترهای رشته‎ای    
1-5-2- سیانوباکترهای کلنی    
فصل دوم: طبقه‎بندی سموم سیانوباکتریایی    
2-1- طبقه‎بندی سموم سیانوباکتریایی براساس مکانیسم عمل    
2-1-1- نوروتوکسین‎ها    
2-1-2- هپاتوتوکسین‎ها    
2-1-3- درماتو توکسین‎ها    
2-2-  انواع سیانوتوکسین‎ها    
عنوان    صفحه
۲-۲-۱- نودولارین‎ها    
2-2-2- ساکسی توکسین‎ها    
2-2-3- آناتوکسین a و هوموآناتوکسین a   
2-2-4- آناتوکسین ‎a (S)   
2-2-5- ‎Cylindrospermopsin    
2-2-6- میکروسیس تین    
2-2-6-1- دوام و پایدار میکروسیس‎تین در سلولها    
2-2-6-2- خارج‏شدن‎سم‏هپتاپپتید(میکروسیس‎تین‎درطی‎تجزیه ‎Microcystis aeruginosa   
2-3- طبقه‎بندی سیانوتوکسین‎ها براساس ساختمان شیمیایی    
2-3-1- پپتیدهای حلقوی    
2-3-2- آلکالوئیدها    
2-3-2-1- آلکالوئیدهای سیتوتوکسیک   
2-3-2-2- آلالوئیدهای درماتوتوکسیک    
2-3-3- سموم لیپوپلی ساکاریدها ‎(LPS)   
فصل سوم: اثرات مضر سموم سیانوباکترها    
3-1- آزمایش سلامت انسان    
3-1-1- قرار گرفتن در معرض اثرات حاد و غیرمزمن    
عنوان    صفحه
۳-۱-۲- قرار گرفتن در معرض اثرات مزمن    
3-2- ارزیابی خطر    
3-3- اثر بر ماهیان    
3-4- اثر بر موجودات آبزی    
3-5- تولید ترکیبات بیواکتیو   
3-6- صدمه از راه تماس تفریحی    
3-7- مسمومیت حیوانی    
3-8- اثر بر زئوپلانکتونها    
3-9- اثر بر باکتریهای آبزی    
فصل چهارم: روشهای کنترل و جلوگیری از شکوفایی    
4-1- انعقاد یا چسبیدن، معلق بودن هوای محلول و جذب سطحی کربن فعال    
4-2- کلرزنی    
4-3- فیلتراسیون سریع و فیلتراسیون کندشنی    
4-4- فرآیندهای غشایی    
4-5- دما    
4-6- اسیدیته ‎(PH)   
4-7- کاهش فسفر و ازت    
عنوان    صفحه
۴-۸- سولفات مس    
4-9- سیمازین    
4-10- ازن‎دار کربن    
4-10-1- میکروسیس‎تینها و نودولارین    
4-10-2- آناتوکسین a، آناتوکسین ‎S(a) و ساکسی توکسین    
4-11- نور    
4-12- کنترل بیولوژیک   
4-12-1- تغذیه توسط زئوپلانکتونها    
4-12-2- کپور نقره‎ای    

 
فهرست جدول‎ها
عنوان    صفحه
 4-1- جدول تأثیر ازن در از بین بردن میکروسیس تین ‎LR در صورت وجود یا عدم وجود مواد آلی    
4-2- جدول تأثیر ازن در از بین بردن ‎Microcystis aeruginosa
چکیده
سیانوباکترها
(جلبک‎های سبز ‎- آبی) جزء پروکاریوت‎ها محسوب می‎شوند. این
فیتوپلانکتون‎ها معمولاً در آب‎های شیرین و لب شور یافت می‎شوند و از لحاظ
شکل ظاهری به دو گروه رشته‎ای و کلنی تقسیم می‎شوند.
سیانوباکترها در
هنگام بلوم (شکوفایی)، سمومی را تولید می‎کنند که سلامت آب آشامیدنی را به
مخاطره می‎اندازند و اثرات مضری بر روی موجودات زنده دارند. این سموم
عبارتند از: میکروسیس‎تین‎ها، نودولارین‎ها، ساکسی توکسین‎ها، آناتوکسین
‎a، آناتوکسین ‎S(a) و ‎Cylindrospermopsin. این سموم از نظر ساختمانی
متفاوتند و محدوده عصبی را شامل می‎شود. وجود سیانوباکترها و سموم آنها در
مخازن آبی مورد استفاده برای آشامیدن به علت عدم مدیریت صحیح منابع و مخازن
آبی است.
روش‎های تیمار آبی که در این پروژه مورد بحث قرار گرفته‎اند
عبارتند از: کلرزنی، فیلتراسیون سریع یا کند، به ویژه استفاده از ازن و
غیره، از موثرترین روش‎ها در از بین بردن سیانوباکترها هستند.
 
مقدمه
بعضی
از جلبک‎های سبز ‎- آبی سمومی تولید می‎کنند که وجود این سموم و افزایش
آنها در آب آشامیدنی باعث ایجاد اثرات حاد و مزمن می‎گردد و ممکن است حیات
موجودات زنده آبزی و دیگر موجوداتی را که از این آب آلوده استفاده می‎کنند،
تهدید کنند.
فعالیت‎های انسانی مانند ورود فاضلابهای شهری، صنعتی و
کشاورزی که حاوی عناصر غذایی فراوانی هستند باعث شکوفایی این جلبک‎ها
می‎گردد و در نتیجه اکسیژن آب کاهش می‎یابد و آب رنگ و بوی نامطبوع پیدا
می‎کند و سبب افزایش مرگ و میر موجودات زنده و یا افزایش بیماریهای حاد و
مزمن می‎شود. مدیریت صحیح منابع آبی می‎تواند از لوم این جلبک‎ها جلوگیری
کند.
با ارزیابی این سموم در منابع آبی و تعیین مقادیر آنها و اتخاذ
روشهای مناسب برای مبارزه و کنترل آنها می‎توان میزان آلودگی منابع آبی و
تعیین مقادیر آنها و اتخاذ روشهای مناسب برای مبارزه و کنترل آنها می‎توان
میزان آلودگی منابع آبی به سموم سیانوباکترها را تا حد قابل ملاحظه‎ای کاهش
داد و سلامت و بقاء موجودات زنده را تضمین کرد.
پژوهش‎ها و مطالعات
فراوانی در زمینه روشهای کنترل این سموم صورت گرفه است و این روشها تا حد
قابل ملاحظه‎ای در کاهش سموم سیانوباکترها مؤثر واقع شده‎اند. این روشها
عبارتند از کنترل یا مبارزه بیولوژیک و یا افزودن مواد شیمیایی به منابع
آب.
البته سیانوباکترها در بعضی از نقاط دنیا به علت اینکه شرایط مناسبی فراهماست تجمع زیستی پیدا کرده‎اند.
   
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت  word در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:۹۶

گزارش کار بیوشیمی

بدون دیدگاه

مقدمه:
پتانسیل غشاء :
پتانسیل الکتریکی بین دو سوی غشاء عملا در تمام سلولهای بدن وجود دارد و یونهای سدیم و پتاسیم و کلر مهمترین یونهایی هستند که در ایجاد پتانسیل غشاء در فیبرهای عصبی و عضلانی دخالت دارند و شیب غلظتی هر یک از این یونها بین دو سوی غشاء به تعیین ولتاژ پتانسیل غشاء کمک می کند. 
منشا پتانسیل استراحت:
کانالهای نشتی پتاسیم- سدیم: نفوذپذیری این کانالها برای پتاسیم ۱۰۰ برابر بیشتر از سدیم است و در مجموع قسمت داخلی منفی و خارج سلول مثبت می شود، زیرا مقادیر بالایی از پتاسیم از این کانالها به بیرون نشت می کنند.
پمپ سدیم- پتاسیم: پمپ زدن مداوم ۳ یون سدیم به خارج به ازای ۲ یون پتاسیم به داخل است و موجب می شود که یونهای سدیم بیشتری به خارج تلمبه شود و این عمل نگاتیویته (negetivite) بیشتری به پتانسیل غشاء سلول ایجاد میکند(منفی تر می شود.) 
وسائل آزمایش:
 

۱-  سه عدد بشر
۲-  دماسنج
۳-  چراغ الکلی
۴-  آب و یخ
۵-  اسید و باز
۶-  پنس
۷-  ساعت
۸-  قورباغه

گزارش کار فیزیولوژی

بدون دیدگاه

گزارش کار فیزیولوژی:

 
مواد و وسایل مورد نیاز
۱-  سه عدد لوله آزمایش
۲-  سمپلر
۳-  قطره چکان
۴-  دستگاه اسپکتو فتومتر
۵-  سه تا کوت
۶-  محلول کارآماده(بیوره)، استاندارد، مجهول
۷-  آب مقطر

دانلود گزارش کارآشنایی با چگونگی تعیین انواع گروه های خونی و RH

این تحقیق با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

خلاصه :
موضوع آزمایش: تعیین گروه خونی
هدف آزمایش:آشنایی با چگونگی تعیین انواع گروه های خونی و RH
وسایل آزمایش:
۱٫لام
۲٫ آنتی کرهای (D-B-A)
3.لانست
۴٫ الکل
۵٫ پنبه
۶٫ قطره چکان  
 
تئوری آزمایش:
سیستم گروه خونی ABO نخستین بار توسط فردی به نام لنداشتاینر شناسایی شد.براساس مطالعات این شخص ، جمعیت انسانی از نظر سیستم ABOبه چهارگروه فنوتیپی A ,B,AB,O تقسیم می شوند.
تفاوت خون های مختلف به وجود یا عدم وجود پروتئین های ویژه ای به نام آنتی ژن وآنتی کر برمی گردد. آنتی ژن ها بر سطح گلبول های قرمز و آنتی کرها در پلاسمای خون قرار دارند. افراد مختلف، انواع متفاوت و ترکیب های متفاوتی از این مولکول ها را دارند. گروه خونی شما به آن چه که از والدین خود به ارث برده اید وابسته است.
و…….

دانلود پاورپوینت تک یاخته های خونی و بافتی انسان

این فایل با فرمت Power Point بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده ارائه می باشد
خلاصه و فهرست کلی:

اسلاید ۱
تریپانوزوم های انگل انسان:
سه گونه از تریپانوزوم ها که برای انسان بیماریزا هستند عبارتند از:
 تریپانوزوم بروسه ای گامبیانسه در افریقا.
  تریپانوزوم بروسه ای رودزینسه در آفریقا.
  تریپانوزوم کروزی در آمریکا.
اسلاید ۲
ریخت شناسی
تریپانوزوم ها تک یاخته هایی کوچک، متحرک  دوکی شکل هستند که از قسمت های جانبی بدن پهن شده اند.
بدن کشیده و پیچ و خم دار آنها در قسمت قدامی باریک و در انتهاب خلفی پهن وکند است.
تاژک که در یک غشاء سیتوپلاسمی قرار گرفته پس از طی حاشیه ی غشاء مواج که خود در قسمت مقعر انگل قرار گرفته از بخش قدامی انگل خارج می شود.

اسلاید ۳
یک هسته بزرگ و بیضی شکل با کاریوزوم مرکزی، در قسمت میانی انگل قرار دارد.
 نزدیک به انتهای خلفی انگل کینتوپلاست قرار دارد که مرکب از رشته های DNA، در درون ماده ای از میتوکندری می باشد
 گاهی دانه های کوچک و براق ولوتین و نیز واکوئل های متعددی در سیتوپلاسم دیده می شوند.
 
+بهمراه تصاویر

گزارش کار تهیه گسترش خونی

بدون دیدگاه

دانلود گزارش کار تهیه گسترش خونی

خلاصه و فهرست کلی:
تهیه گسترش خونی
Blood Smear
وسیله کار:
 1- دو عدد لام یک بار مصرف تمیز
۲ – لوله موئینه  ساده
مرحله اول
طرزتهیه گسترش خونی
مرحله دوم
مرحله رنگ آمیزی
رنگ آمیزی گسترش خونی بوسیله رنگ گیمسا

تحقیق در مورد بررسی ادرار

بدون دیدگاه

قسمتی از متن:
یکی از مواردی که تا حد زیادی می‌تواند به تشخیص بیماری‌ها کمک کند، ادرار یا همان بول است.
بول در طب سنتی اسامی دیگری نیز دارد که یکی از آن تفسره است زیرا تفسیر کننده حالت‌های بدن است و دلیل نیز نامیده می‌شود زیرا حالتهای بیمار را به پزشک نشان می‌دهد تا بتواند در مورد معالجه تصمیم بگیرد. قاروره ظرفی شیشه‌ای است که ادرار را در آن جمع می‌کنند و عملاً و بصورت مجازی ادرار را، قاروره هم می‌نامند.
فهرست :
ادرار به چند چیز دلالت می‌کند
ادرار از ۲ قسمت تشکیل شده است
زمان گرفتن نمونه ادرار
مشخصات ظرف جمع‌آوری ادرار
طریقه بررسی ظرف ادرار
چیزهایی که در ادرار تغییر ایجاد می‌کنند
افتراق ادرار انسان از سایر چیزها
وجوه افتراق
دلالت ادرار بر اعضاء
ادرار اطفال
مواردی که در ادرار مورد ارزیابی قرار می‌گیرند
اموری که از ادرار می‌توان به آنها رسید
ضررهای ادرار نکردن به موقع

قسمتی از متن:

بررسی انجام شده بر روی بیماریهای عفونی با کشف باکتری هلیکو باکتر پیلوری عامل بیشتر زخم معده ها قوت گرفت . که این موضوع پیشتر به عنوان یک مشکل قدیمی در بررسی بیماری عفونی بود . چگونه ثابت می گردد یک ذره میکروبی عامل یک بیماری است ؟
اگر (بطور مثال) شما فکر کنید که زخم معده یا بیماری قلبی بوسیله یک باکتری ایجاد می شود. آنگاه چگونه این فرضیه را آزمایش می کنید .
محققان درگیر با این نوع تحقیق که می خواهند درستی فرضیه شان را ثابت کنند تصور می کنند که اگر بیماری بوسیله یک عامل باکتریایی ایجاد شود این دیدگاه می تواند در درمان یا روشهای پیشگیری کمک کند این محققین تمایل به اثبات تا رد شدن فرضیه شان دارند .

فهرست:
میکروبها و بیماری
ایجاد ارتباط با فرضیه های کخ
بیمارنامه و ارتباط پیشرفته با فرضیه های کخ
اولین معیار : اجتماع میکروبی در آسیب بیماری
معیار دوم : جدا کردن باکتری از کشت خالص
معیار سوم
معیار چهارم
آیا به معیار پنجم نیاز است؟  
مشکل انتقال بیماری میکروب زیاگان :
مفاهیم بیماری :
تنوع برهم کنشهای انسان – میکروب
فرضیه هایی از واکنش میان میکروب و انسان :
اصطلاحات
عوامل موثر در بیماری زایی : virulence or pathogenicity
فرصت طلبها
 واژهایی که حد بین میزبان و انگل را مشخص می کند
اندازه گیری عفونت زایی و بیماری زایی
مدل حیوانی
مدلهای جانوری به غیر از انسان
معیارهای محاسبه ای
نمونه های محیط بافتی و محیط اندامی
محیط بافتی :
محیط های  اندام
اطلاعات مفید در مورد آسیب شناسی بیماری
کادر  Koch Backs off 
کادر آزمایش تاسکیجی
کادر  یک مدل حیوانی ناهنجار

دسته‌ها