چکیده
درتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث امنیت ملی که به عنوان یکی از مهمترین مسائل موجود در یک کشور می باشد به مسأله توریست که تأثیر بر امنیت ملی دارد، پرداخته شود که روش موجود کتابخانه ای می باشد.
تحقیق دارای ۵ فصل می باشد که در فصل اول به بیان مسأله، اهمیت و اهداف پژوهش پرداخته شده ضمناً سؤالات پاسخ داده شده در پژوهش و تعاریف و اصطلاحاتی که رد تحقیق ارائه گردیده بیان شده است.
در فصل دوم به بررسی پیشینه موضوع، در فصل سوم به بیان روش تحقیق پرداخته شده است. 
در فصل چهارم به توصیف و تحلیل یافته ها در ۸ بخش (انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد- حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور- اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور- امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن- عوامل مهم در رونق جهانگردی- روش جاری و تخلفاتی که علیه و توسط توریست در کشور انجام می شود- آمار مربوط به توریست ها و علل عقب ماندگی صنعت توریسم در کشور) پرداخته شده است.
در فصل پنجم نتایج تحقیق و سپس پیشنهادات ارائه گردیده است.
مقدمه
سیر و سیاحت یکی از راه های خداشناسی و رسیدن به کمال سیر آفاق و انفس است که از آن به هجرت به درون و بیرون تعبیر می شود. با در نظر گرفتن خلقت هستی و انسانها و بیهوده نیافریده شدن انسان که در قرآن بدان اشاره شده و مسیر زندگی نوع بشر به وسیله انبیاء تعیین و هدایت شده است.
جهانگردی در قرون گذشته از امتیازات ویژه عده ای انگشت شمار از مردم بودولی در نیمه دوم قرن نوزدهم و در اثر اختراعات مختلف و بهبود معیشت و وضع اقتصادی افراد و امنیت و اطمینانی که در وضعیت حمل و نقل اهم از زمین، هوایی، دریایی بوجود آمد. جریان مسافرتها سرعت بخشید وبدینسان موجودیت خود را در کشورهای پیشرفته ارائه نمود .
جهانگردی، پیشه انسانهایی است که در اندیشه وسعت نگاه خود اقناع حس کنجکاوی، رنج سفر را بر عافیت حضر می خرند و پنجه در پنجه شدائد به کشف ناگفته ها و نادیده ها می پردازند. دیگران از اندوخته های آنان بهره برده و در سکون و آرامش خود به رمز هزاران سؤال نهفته            پی می برند. این نوع جهانگردی که به زمانهای دور مربوط می شود، امروزه چهره متفاوتی پیدا کرده است. در عصر حاضر میلیون ها تن در طول سال به انگیزه مشاهده آثار باستانی و طبیعی، آشنایی با آداب و رسوم سنت های ملی و مذهبی، شرکت در جشنواره ها، بازدید از اماکن مقدسه دینی که غالباً آمیزه ای از عشق، هنر و مهارت است، قدم بر عرصه کشورهایی می گذارند که صدها سال قبل محل سکونت و حیات آدمیان بوده است.
توریست به عنوان عنصر اصلی جهانگردی محسوب که با ورود خودبه یک کشور موجبات اشتغال و ارزآوری و همچنین دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی و تأثیرات بین الملل است.
در این تحقیق سعی شده با مشخص نمودن وضعیت حقوقی جهانگردان غیر مسلمان و ارائه مزایا و معایب صنعت توریست و اشاره به خطرات حضور افراد خارجی در کشور با ارائه پیشنهاد در این خصوص افزایش توریست و چگونگی  کنترل صحیح آنها در کشور عزیزمان باشیم.
مسأله پژوهش
گردشگری امروز یکی از اقتصادی ترین فعالیت ها در چرخه ملی کشورها، به خصوص از جهت اشتغال و ارزآوری و رونق مناطق مختلف تلقی می شود که علاوه بر آن دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی تأثیرات بین الملل خاصی است. به همین دلیل اغلب کشورهای جهان که دارای میراث فرهنگی غنی و نیز مناطق طبیعی هستند و از این فعالیت به منزله ابزاری راهبردی در توسعه اقتصادی استفاده می کنند.
کشورها علی رغم داشتن استعدادهای فراوان، وجود منابع عظیم گردشگری، جاذبه های فرهنگی و طبیعی چنانکه شایسته است، نتوانسته در زمینه بهره گیری از درآمدها و ورودی های گردشگری عرصه بین الملل به جایگاه در خور مقام خود دست یابد. در مسئله گردشگری یکی از عوامل مهم  وجود افراد خارجی است که توریست نامیده می شود و با ورود خود به کشور باعث ایجاد رونق اقتصادی ارتباطی و فرهنگی بین المللی در کشور می شود. که باید کنترل دقیق روی این افراد صورت گیرد بنابراین این موضوع را در بحث اطلاعات قرار داد. و اداره کل اتباع خارجه مسئول کنترل این افراد هستند.
اهمیت مسئله پژوهش
با توجه به مسئله گردشگریو توریست که بیان شد از لحاظ اقتصاد، ارتباطی، فرهنگی و تأثیرات بین المللی مزایای زیادی برای کشور دارد. توریست می تواند در کشور مفید یا مضر باشد. پس باید آنها را کنترل نمود تا بتوان مزایای وجود آنها در کشور استفاده نمود. بنابراین با کنترل صحیح آنها از جاسوسی، جمع آوری اخبار و ترویج فرهنگ غرب جلوگیری کرد و این خود اهمیت توریست و جهانگردی در کشور را می رساند.
اهداف پژوهش
اهدافی که در این پژوهش می توان دنبال کرد شناخت صنعت جهانگردی و آثار آن در جامعه ما شناسایی انواع خارجیانی که به کشور وارد می شوند و اهدافی که از ورود به کشور دارند، دادن پیشنهاد در خصوص کنترل هرچه بیشتر توریست و چگونگی جذب بهتر آنها از دیگر اهدافی است که در پژوهش می توان ذکر کرد.
منابع و مآخذ:
۱- نگاهی به مسائل امنیتی ایران، محمد رضا تاجیک، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران ۱۳۸۰
۲- امنیت ملی و نظام بین المللی، دکتر جلیل روشن دل، انتشارات سمت، تهران ۱۳۷۴
۳- مقاله نقدی بر راهبردهای بازاریابی برنامه ملی توسعه گردشگری، محمد احسانی
۴- مقاله جهانگردی، امنیت و توسعه، دکتر علی رحیم پور
۵- مقاله بررسی عوامل مؤثر به ورود جهانگردان خارجی از دیدگاه آمار، سیسمین جعفر آبادی 
۶- نگاهی تازه به گردش گری، حسین باهر
۷- مقاله حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در ایران، غلامرضا کامیار
۸- ورود گردشگران بین المللی به ایران، سیسمین جعفرآبادی، بهار ۱۳۸۴
۹- پایان نامه گردشگری و بزهکاری، حسین موسی زاده عباسی، ۱۳۸۱
۱۰- پایان نامه نقش مردان و نیروی انتظامی در توسعه جهانگردی و ایران گردی، مصطفی فیروز فر، دانشگاه پلیس ۷۴
۱۱- مصاحبه با سروان نبوی فر مسئول دایره جهانگردان اداره حراست ویژه، اداره کل اتباع خارجه
۱۲- مصاحبه با دکتر علی رحیم پور، از مدیران کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
۱۳- استفاده از آیات موجود در قرآن کریم
۱۴- استفاده از نهج البلاغه
فهرست مطالب 
عنوان                                                                                                      
فصل اول 
کلیات
مقدمه                                                                                                     مسأله پژوهشی                                                                                             اهمیت مسأله پژوهشی                                                                                اهداف پژوهش                                                                                        پرسش های تحقیق 
تعاریف و اصطلاحات                    
فصل دوم:بررسی پیشینه پژوهش
بررسی پیشینه پژوهش                                                                                  
فصل سوم: روش تحقیق
روش پژوهش                                                                                            
فصل چهارم: یافته های پژوهش
بخش اول: انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد                                                     بخش دوم: حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور                                      
بخش سوم: اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور                                              بخش چهارم: روش جاری اداره کل اتباع و تخلفات بر علیه و توسط توریست                  بخش پنجم: امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن                                                     بخش ششم: آمارهای مربوط به توریست    
بخش هفتم: علل عقب ماندگی صنعت توریست در کشور        
بخش هشتم: عوامل مهم در دولت جهانگردی                                                         فصل پنجم :‌نتیجه گیری و پیشنهادات 
نتیجه گیری                                                                                               پیشنهادات                                                                                               فصل ششم  
منابع و مآخذ و پیوست 
منابع و مآخذ                                                                                            
پیوست ها                                                                                                                              

پایان نامه جهانگردی و هتلداری:

مقدمه
امکانات ارتباطی که دوران معاصر و کنونی در اختیار انسان قرار می‌دهد امکان جا به جا شدن شمار قابل ملاحظه ای انسان را در پهنه نسبتا وسیعی ممکن کرده است و حرکت واقعی جهانگردی، جهانگردی توده ای و گروهی به سوی کشف افق‌های دور دست خصوصا افق هایی که دارای فرهنگ و عاد فرهنگی اصیل و کهن می‌باشند از مدتها قبل شکل گرفته و اکنون در حال گسترش می‌باشد. اگر جابجایی جمعیت را در درون کشورها به این مسئله بیفزاییم اهمیت مسافرت بعنوان یک نیاز طبیعی، روحی، روانی، اجتماعی و … از هر نظر بیشتر روشن خواهد شد. زمانی گردشگری معنای واقعی خود را خواهد یافت که علاوه بر تسهیل شرایط انجام آن در فضایی مطلوب اتفاق افتد.

بیان مسئله
با گسترش و توسعه سمع و خارق العاده وسایل و امکانات حمل و نقل هتل داری و هتل به صنعتی واقعی تبدیل گردید به طریقی که هتل به صورت هر محصول صنعتی دیگری تولید می‌شود، یقینا هتل و هتل داری می‌باید سود آوری مورد انتظار و متعارف سرمایه گذار را تامین کند، اما هتل دارای وجود دیگری نیز هست بسیار و متنوع و شگرف زیرا فضایی است که مانند دیگر فضاها به شیوه خاص خود انسان- جمعی انسان- را به صورت فردی و گروهی مورد خطاب قرار می‌دهد جمعی که فرد فرد آن دارای ویژگی‌های خاص خود بوده و نباید در قالبی از پیش فرض شده و قرارداده شود. بنابراین میهمان خانه، هتل، هتل آپارتمان، زائرسرا، مسافرخانه، متل، فضای اقامت موقت و … بخشی از فضای اجتماعی است که در آن برخوردهای اجتماعی باید ممکن گردد و از این منظر هتل بخشی از فضای برخورد اجتماعی و گاه آمیزش با فضای فرهنگی است که باید از اهداف صرفا تجاری فراتر رود.
فهرست:
مقدمه
بیان مسئله
اهداف پروژه
اوقات فراغت
جهان گردی
جاذبه‌های جهانگردی
انواع جهانگردی
انگیزه‌های جهانگردی
اهمیت صنعت توریسم
بررسی توریسم در ایران
بررسی توریسم در خراسان
بررسی تورسیم در مشهد
نتیجه گیری
اماکن اقامتی
مراجعین به اماکن اقامتی
تاریخچه سفر و اماکن اقامتی
اماکن اقامتی در ایران
ضوابط و استاندارها
استاندارد فضاهای لازم در رستوران
کیوسکهای فروش تنقلات
نگهبانی واطلاعات
پارگینگ
شهر توریستی نمک آبرود
تفریجگاه  ساحلی نمک آبرود
هتل هایت II
بررسی نمونه‌های خارجی
هتل موغال شراتون
هتل اسکوار چهار گوش
هتل ساحلی میرامار 
هتل راپونچی  پرینس
هتل هاتسان
مطالعات تکمیلی
شخص استفاده کننده از فضا
مبلمان اتاقهای خواب
سوئیت‌ها
لابی و ورودی
عناصر و فضاهای موجود در لابی
رستوان اصلی
نکاتی که باید در طراحی رستوران مد نظر باشد
رستوران چشم انداز
بخش اداری
تقسیم بندی اداری
فعالیت
تفریحی
تجاری
ورزشی
تجاری
نور
ارتباط بین عملکردها
فرم کلی در فضا
آشپزخانه
قسمتهای مختلف یک آشپزخانه
سالن اجتماعات و جشن‌ها
رختشویخانه
تهویه موتورخانه
بررسی شهر مشهد
بررسی اقلیم
دما و رطوبت هوا
جهت استقرار ساختمان
فرم ساختمان:
پوشش سطح خارجی
انتخاب سایت
مساحت بازشوها

تحقیق جهانگردی در ایران

بدون دیدگاه

تحقیق جهانگردی در ایران:

قسمتی از متن:
شرایط اقلیمی و آب و هوای متنوع در ایران و وجود مواهب فراوان طبیعی در پهنه گسترده کشور و نیز میراثهای عظیم تاریخی و تمدن چندین هزار ساله و آثار گرانبهای فرهنگی، هنری، معماری، صنایع دستی، اماکن زیارتی و متبرکه و آداب و سنن و گروه های مختلف قومی و جاذبه های مختلف زیبای طبیعی و وجود چشمه های معدنی شفابخش و نیز روحیه میهمان دوستی و میهمان نوازی ایرانیان همگی از عواملی هستند که اگر به درستی به جهانیان معرفی شوند، می توانند ایران را به یکی از قطبهای بزرگ جهانگردی تبدیل نمایند. اما علیرغم وجود این همه مواهب و با وجود آنکه از لحاظ جاذبه های توریستی کشورمان جزء ده کشور اول توریستی جهان قلمداد می گردد اما با کمال تأسف ملاحظه می گردد از مجموع ۵۶۰ میلیون نفر جهانگردی که در سال ۱۹۹۵ از کشورهای جهان بازدید کرده اند بنابر قول مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۷۴ تنها بین ۴۲۰ تا ۴۵۰ هزار جهانگرد از ایران بازدید کرده اند. اگر این رقم علیرغم افزایش نسبیش با سال ۱۳۷۳ با ارقام جهانی توریست مقایسه گردد ملاحظه می گردد که سهم بسیار ناچیزی از توریستهای جهانی به کشور ایران مسافرت نموده اند. تعداد توریستهایی که در سال ۱۳۷۳ از ایران بازدید کردند ۳۶۰۶۵۸ نفر بوده اند درآمد حاصل از توریسم در ایران در سال ۱۳۷۴ مبلغی در حدود ۲۵۰ میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به درآمد متجاوز از چهارصد میلیاردی آن سال رقم بسیار ناچیزی را تشکیل می داده است. یعنی ۱۶۰۰ بار کمتر از سهم جهانی حاصل از توریسم صنعت جهانگردی که در حال حاضر مقام سوم جهانی را به خود اختصاص داده است، و بعد از سال ۲۰۰۰ مقام اول صنایع جهانی را به خود اختصاص خواهد داد، متاسفانه در ایران جایگاه واقعی خود را پیدا ننموده است. درآمد توریستی، ارزی است که با پای خود وارد کشور می گردد و متأسفانه کشورمان از این منبع عظیم ارزی تا حدود زیادی بی بهره مانده است. صنعت توریسم علاوه بر جنبه های درآمد و اشتغال زایی فواید فراوان دیگری را در بر دارد که از آن جمله می تواند تبلیغات غیر واقعی را خنثی نماید. توریست ها علاوه بر اینکه می توانند به رونق اقتصادی کشورمان کمک نمایند می توانند واقعیتهای موجود در کشور را به رأی العین ملاحظه نموده و تبلیغات نادرست را کم رنگ تر نموده و در خارج از ایران به عنوان مدافعین این مرز و بوم به تبلیغ بپردازند. توریست به کشور می آید تا ارزهای به همراه آورده را خرج نماید و از طرف دیگر چیزهایی را فراگیرد که برای آموختن آن به مردم دیگر ممالک مبالغ هنگفتی بایستی هزینه گردد و این در حالیست که تاثیر نقل مستقیم شخصی که نکات مثبتی را در یک کشور دیده به مراتب بیشتر از تبلیغات خارجی یک کشور می باشد.

فهرست مطالب:
جهانگردی و جایگاه آن در ایران
سابقه جهانگردی در ایران
پیدایش و روند توسعه توریسم در ایران
اقتصاد گردشگری حلقه مفقوده
بازتابهای مثبت و منفی صنعت توریسم
صنعت توریسم و اثرات نامطلوب فرهنگی و اجتماعی
منافع و عوارض
منافع صنعت جهانگردی
صدمات صنعت توریسم
توریسم و اقتصاد منطقه ای
واژه هتل و تاریخچه آن
تاریخچه هتل در ایران

مقاله تاریخچه جهانگردی

بدون دیدگاه

مقاله تاریخچه جهانگردی:

به نظر برخی از محققان آغاز صنعت گردشگری همزمان با رایج شدن استفاده از حمامهای معدنی در قرن هجدهم می باشد که به منظور استفاده های درمانی در بعضی از کشورها، مورد توجه خاص قرار گرفته بود. اما زمان شروع جهانگردی به معنی و مفهوم صنعتی هنوز دقیقاً مشخص نیست، هر چند گردشگری داخلی یا خارجی دارای قدمت دیرینه ای می باشد.
واژه توریست ( جهانگرد) از کلمه فرانسوی “ تور” گرفته شده است. این واژه از اوایل قرن نوزدهم در بین مردم انگلستان رواج یافت و به تدریج در بین کشورهای دیگر نیز مورد استفاده عام قرار گرفت.

فهرست:
تاریخچه جهانگردی
 تاریخچه فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی (FIA)
اتحادیه بین المللی جهانگردی(AIT)
 تاریخچه کانون
گردشگری
تاریخچه

نمونه رزومه فارسی

بدون دیدگاه

رزومه کاری به متنی گفته می شود که از چند صفحه تشکیل شده است و در آن اطلاعات و مشخصات شما و بسیاری از مواردی که شما در آن توانایی دارید را قبل از مصاحبه در اختیار کارفرمایان شما قرار می دهد.

کوهستان و طبیعت گردی

بدون دیدگاه

کوهستان و طبیعت گردی:

برای صعود موثر به کوه ها نیاز به ابزارهای متفاوتی است. البته در هر صعود بسته به نوع صعود، منطقه مورد نظر، زمان و فصل اجرای برنامه ممکن است ابزار و تجهیزات متفاوتی مورد استفاده قرار گیرد. برخی از این وسایل کوهنوردی عبارتند از…

فهرست:
ارزشهای کوهستان
کوهنوردی و اکو توریسم
ابزار های کوهنوردی
مراقبت های در کوهستان
حفاظت محیط کوهستان و تذکرات زیست محیطی
منابع و ماخذ

طبیعت گردی و خطرات آذرخش

بدون دیدگاه

طبیعت گردی و خطرات آذرخش:

فهرست:
آذرخش در کوهستان و کویر
تعریف
رعایت ایمنی
علائم فرد آسیب دیده
تدابیر درمانی

غارهای ایران

بدون دیدگاه

غارهای ایران:

قسمتی از متن
 غارها عمدتا در سازندهای آهکی دوره کرتاسه بوجود آمده اند. آب باران بر اثر انحلال گاز کربنیک موجود در هوا خاصیت اسیدی پیدا می کند. این آب اسیدی هنگام عبور از شکاف سنگها آهکی-آهک را در خود حل کرده بصورت بیکربنات کلسیم آن را …

فهرست:
غار چیست
علل پیدایش غار
غارها چگونه ایجاد شده اند
کاربردهای غارها
انواع غارها
پراکندگی غارها
غار علیصدر
غار دانیال
غار قوری قلعه
غار یخ مراد
غار اسپهبد
غار نخجیر
غار پراو
غار کرفتو
غار کتل خور

گردشگری در روستا

بدون دیدگاه

گردشگری در روستا:
 امروزه یکیاز مردمی ترین اشکال گردش گری محسوب می شود. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD در ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۹۲ بیشتر از ۷۰ در صد جمعیت از انواع تفریحات روستایی برخوردار گردیده اند…
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف گردش گری در روستا
تاریخچه گردشگری و گردشگری روستا در جهان
چرا گردشگری در روستا
برنامه ها توسعه روستا
اهمیت گردشگری روستا
آثار گردشگری روستا
جاذبه های گردشگری در روستا
مزایای گسترش گردشگری روستا
روستاهای گردشگری ایران
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

پاورپوینت بهداشت در طبیعت گردی:

بخشی از متن:
هر کس با مراعات بهداشت قادر است از لحاظ جسمانی روانی و اجتماعی در وضع مناسبی قرار گرفته و وظیفه‌ای را که نسبت به خود و افراد خانواده و جامعه خود دارد به خوبی ادا کند. سلامت هرگز به عنوان هدیه به دست انسان نمی‌رسد مگر آنکه برای تحصیل آن کوشش کند تا بتواند تغییرات مثبتی در رفتار خود ایجاد کند.

فهرست مطالب:
مقدمه
لوازم سفرهای طبیعت گردی
نکات مهم در کوله چینی
صورتی که وسایل لازم برای جلوگیری از نیشزدگی پشه و دفع آن را به همراه ندارید
پیشگیری ازافتاب سوختگی
ضدعفونی کردن اب درطبیعت

دسته‌ها