شیپ فایل کاربری اراضی استان چهارمحال و بختیاری

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

نقشه ی کاربری اراضی استان البرز

بدون دیدگاه

شیپ فایل کاربری اراضی استان البرز


مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

نقشه ی کاربری اراضی استان مرکزی

بدون دیدگاه

نقشه ی کاربری اراضی استان مرکزی

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

نقشه ی کاربری اراضی استان زنجان

بدون دیدگاه

نقشه ی کاربری اراضی استان زنجان


مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

نقشه ی کاربری اراضی استان تهران

بدون دیدگاه

نقشه ی کاربری اراضی استان تهران

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

نقشه ی کاربری اراضی استان کرمانشاه

بدون دیدگاه

نقشه ی کاربری اراضی استان کرمانشاه

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

نقشه ی کاربری اراضی استان ایلام

بدون دیدگاه

نقشه ی کاربری اراضی استان ایلام

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

نقشه ی کاربری اراضی استان همدان

بدون دیدگاه

نقشه ی کاربری اراضی استان همدان

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

شیپ فایل کاربری اراضی استان گلستان

بدون دیدگاه

نقشه ی کاربری اراضی استان گلستان

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

شیپ فایل کاربری اراضی استان گیلان

بدون دیدگاه

نقشه ی کاربری اراضی استان گیلان

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:  D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دسته‌ها